Advanced Search

Now showing items 1-15 of 15

  • 15. yüzyıla ait Şehname tercümesi (Giriş-metin-sözlük) 

   Kuğu, Mustafa (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2017)
   Çalışmamıza konu olan eserin bilinen dört nüshası vardır. Bu nüshalardan TSMK Hazine Kitaplığı bölümünde 1518 demirbaş numarası ile kayıtlı olan nüsha çalışmamıza temel alınmıştır. Hicri 854/1450 tarihinde istinsah edilen ...
  • Azbi Baba Divanı (inceleme-metin) 

   Erol, Mehmet (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2002)
   ÖZET Çalışmanın konusu, bugüne kadar üzerinde etraflı bir çalışma yapılmamış olan Azbî Baba ve Divanı'dır. Azbî, 17.yy'ın ikinci yarısıyla ilk 18.yy'ın yarısında bir Bektaşî Babası olarak yaşamış, din ve tasavvuf konulu ...
  • Çuvaş Türkçesinde iki ögeli ad öbeklerinin iç yapısı 

   Eriş Karaoğlan, Bahar (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
   Bu çalışma, Çuvaş Türkçesinde ad-ad dizimindeki öbeklerin yapılarını, iç yapılarını ve unsurlarının arasındaki anlam bilimsel ilişkileri betimlemektedir. Ayrıca çalışma, Belirleyici Öbeği Varsayımı'nın Çuvaş Türkçesi için ...
  • Eski Türkçeden eski Anadolu Türkçesine anlam değişmeleri 

   Arslan Erol, Hülya (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2002)
   ÖZET Yapılan çalışmada Eski Türkçe'den Eski Anadolu Türkçesi'ne anlam değişmeleri incelenmiştir. Çalışmanın teori kısmının ele alındığı Giriş, altı bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, Eski Türkçe'den Eski Anadolu Türkçesi'ne ...
  • Gelibolu Yarımadası'nın geçiş dönemi adetleri üzerine bir inceleme (doğum-düğün-ölüm) 

   Ercan, Aktan Müge (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2002)
   ÖZET Bu araştırma, Türk ve dünya tarihi açısından çok önemli bir geçmişe sahip olan ve Balkanlarla Anadolu arasında bir köprü durumunda bulunan Gelibolu Yarımadası' nın geçiş dönemi âdetlerini ele almaktadır. Araştırmanın ...
  • Karahanlı ve Harezm Türkçesi eserlerinde ismin halleri 

   Durgut, Hüseyin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 1999)
   Bu çalışmada Türk dilinin tarihi şivelerinden Karahanlı Türkçesi ile onun de vamı olan Harezm Türkçesinin temel eserlerinin dili hâl ekleri yönünden incelen miştir. Bu inceleme iki ana bölümden oluşmaktadır. "Karahanlı ...
  • Kavânîn-i Yeniçeriyân (İnceleme-metin-dizin) 

   Özbek, Özgül (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2017)
   Kavânîn-i Yeniçeriyân adlı yazma eser Osmanlı tarihi araştırmacılarının yakından tanıdığı, içerdiği bilgilere sıklıkla başvurduğu önemli bir bilimsel kaynaktır. Bu çalışma, söz konusu eserin Rusya Bilimler Akademisi A.249 ...
  • Kırgız Türkçesinin şekil bilgisi 

   Ceritoğlu, Murat (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 1998)
   ÖZET Çalışma; Giriş, İsimler, Zamirler, Sıfatlar, Zarflar, Fiiller, Edatlar, Kaynakça ve Metinler bölümlerinden oluşmaktadır. Giriş bölümünde; Kırgızistan'ın coğrafi konumu ve nüfusu, Kırgız Türkleri'nin adı, tarihi, ...
  • Selanik'te Türk edebî kültürü (1860-1912) 

   Aksu, Eren (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
   Selanik, 1860-1912 yılları arasında, şaşırtıcı bir şekilde Osmanlı Devleti'nin en etkin şehirlerinden biri olarak oldukça dikkati çekmiştir. Burası, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda başta Mustafa Kemal olmak üzere birçok ...
  • Sipahizade-Evzahü'l-Mesalik (İnceleme-metin-dizin) 

   Kargı İnce, Gamze (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2016)
   Çalışmamız, Evzahü'l-Mesâlik ilâ Marifeti'l-Büldân ve'l-Memâlik adlı yazmanın fonetik, morfolojik ve sözlük bilimsel özelliklerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır. 147 varak 21 satırdan oluşan eser, dil özellikleri ...
  • Terceme-i Kitâb-ı Ebûbekir Râzî: İnceleme-metin-dizin 

   Kaya, Elif (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2016)
   Bu çalışma "Terceme-i Kitâb-ı Ebûbekir er-Râzî" adlı yazma eseri konu almaktadır. 151 varak olan eserin her sayfasında 19 satır bulunmakta ve otuz bir bölümden oluşmaktadır. Tıp üzerine yazılan ve anatomi, botanik, eczacılık ...
  • Türk romanında kadın ve toplumsal cinsiyet: Kimlik, sınıf, temsil (Kadın yazarlar örneğinde 1877-1938) 

   Oktay, Gülçin (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2018)
   Bu tez, Türk romanının "Batılılaşma" sürecinde kadın karakterlerin seçilen romanlarda nasıl "temsil" edildiğini, kadınların "anne", "eş", "sevgili", "evlat", "işçi", "köylü", "esir/cariye", "dadı/mürebbiye", "öğretmen", ...
  • Türk romanında üstkurmaca (1980-2000) 

   Bolat, Tuncay (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2019)
   Üstkurmaca, 1980 sonrası Türk romanının en çok başvurulan tekniklerinden biridir. Üstkurmacanın kavramsallaşması yeni olsa da uygulamaları oldukça eskidir. Don Kişot (1605-1615), Tristram Shandy (1760), Müşahedat (1891) ...
  • Yakaafşar kasabası anlatı türleri üzerine bir inceleme (hikaye, masal, fıkra) 

   Kılınç, Aziz (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2001)
   Bu çalışmada, İsparta'nın Aksu ilçesine bağlı Yakaafşar kasabasından 1998-2000 tarihleri arasında on dört kaynak kişiye başvurularak derlenen sözlü anlatı türleri (hikâye, masal, fıkra) tahlil edilmiştir. Dört hikâye, kırk ...
  • Yazılı anlatım geliştirmede ön hazırlığın etkisi 

   Tekşan, Keziban (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2001)
   ÖZET Bu araştırmanın temelini öğrencilerin yazılı anlatımım geliştirme çalışmaları oluşturmuştur. Yazma çalışmalarından önce öğretmen tarafından yeterli bir ön hazırlık yapılırsa, öğrencilerin yazılı anlatımının gelişeceği ...