Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçinkağ, Mansur
dc.contributor.authorKösen, Cumali
dc.date.accessioned2021-09-16T10:48:55Z
dc.date.available2021-09-16T10:48:55Z
dc.date.issued2019-09-18
dc.identifier.citationKoçinkağ, M., Kösen, C. (2019). Abdullah Bosnevî’nin Sirrü’l-hakâiki’l-ilmiyye fî Beyâni’l-A‘yâni’s-sâbite Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkîk. Kilitbahir Dergisi, 15, 319-339en_US
dc.identifier.issn2687-2692
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir/issue/48813/621445
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3247
dc.descriptionKoçinkağ, Mansur, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı) ; Kösen, Cumali, (Doktora Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractAbdullah Bosnevî, Sûfî paradigmanın anlaşılması bağlamında önemli çalışmalara imza atmış ve bundan dolayı “Şârihü’l-Fusûs” diye ün kazanmıştır. Kendisi, pek çok alanda çalışmalar vermiş olsa da eserlerinin çoğu nazarî tasavvuf alanına dairdir. Nitekim incelemeye çalıştığımız bu risâlede, İbn Arabî’nin paradigmasının kilit kavramlarından biri kabul edilen a‘yân-i sâbiteyi konu edinmiştir. Bu makalede, söz konusu risâlenin içerik tahlilini ve edisyon kritiğini yaparak araştırmacıların istifadesine sunmayı hedeflemekteyiz.en_US
dc.description.abstractAbdullah Bosnevi undertook important works in the context of understanding the Sufi paradigm and became known as a “Şarihu’l-Fusus”. Although he has given studies in many fields, most of his works are related to the field of theoretical Sufism. As a matter of fact, in this booklet (risalah) we try to examine, a'yani sabita which is accepted as one of the key concepts of Ibn Arabi's paradigm is the subject. In this article, we aim to present this booklet to benefit of researchers by making content analysis and critique of editionsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBosnevîen_US
dc.subjectİbn Arabîen_US
dc.subjectA‘yân-ı Sâbiteen_US
dc.subjectAnalizen_US
dc.subjectTahkîken_US
dc.subjectBosnavīen_US
dc.subjectIbn Arabīen_US
dc.subjectA'yāni Sābitaen_US
dc.subjectCritical editionen_US
dc.subjectAnalysisen_US
dc.titleAbdullah Bosnevî’nin Sirrü’l-hakâiki’l-ilmiyye fî Beyâni’lA‘yâni’s-sâbite Adlı Eseri: İnceleme ve Tahkîken_US
dc.title.alternativeAn Analysis and Critical Edition of Abdullāh Bosnavī’s Sirru’l-Hakāiki’l-ilmiyye fī Bayān al-Ayāni’s-Sābiteen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-2589-945Xen_US
dc.authorid0000-0003-4245-9488en_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorKoçinkağ, Mansuren_US
dc.institutionauthorKösen, Cumalien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record