Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAydemir, Yusuf
dc.contributor.authorYılmaz, Osman
dc.date.accessioned2020-11-02T13:14:26Z
dc.date.available2020-11-02T13:14:26Z
dc.date.issued2019-12-31
dc.identifier.citationAydemi̇r, Y. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetinin Kişilik Özellikleri Bakımından İncelenmesi: Batman Üniversitesi Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14 (2), 247-261.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2839
dc.descriptionYusuf Aydemir, (Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ) ; Yılmaz, Osman, (Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)en_US
dc.description.abstractYeni ekonomik koşullara uyum sağlayabilmek için girişimcilik politikalarının doğru şekilde belirlenmesinin yanında, bu amaca yönelik kaynakların etkin ve verimli olarak kullanılabilmesi gereklidir. Ayrıca girişimcilik niyeti olan kişilerin ve başarılı girişimcilerin kimler olabileceğinin doğru belirlenmesi de gereklidir. Bu şekilde Batman Üniversitesi örnekleminden yola çıkarak girişimcilik stratejilerine katkı sağlanabilecektir. Bu amaçla; girişimci kişilik özelliklerinin girişimcilik niyeti üzerindeki etkisi Batman Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler üzerinden test edilmiş ve yine bu bağlamda Batman Üniversitesi öğrencilerinin girişimci kişilik yapısına yönelik kişiliğe sahip olup olmadıkları araştırılmıştır. 6 adet hipotez geliştirilmiş ve bu hipotezleri test edebilmek için Batman Üniversitesi öğrencilerine anket uygulanmış ve 915 adet geçerli anket değerlendirmeye alınmıştır. Ölçek altı faktörde (boyut) “yenilikçilik, başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alabilme, belirsizliğe katlanabilme ve girişimcilik niyeti” olarak toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, yapılan araştırmanın güvenilir olduğu, girişimcilik niyetine, öğrencilerin kişilik özelliklerinin anlamlı düzeyde etki etmekte olduğu ve Batman üniversitesi öğrencilerinin kişilik yapılarına bağlı olarak yüksek düzeyde girişimcilik niyeti taşıdığı görülmüştür. Bu sonuçlara bağlı olarak kamuya ve tüm ilgililere görüş ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIt is necessary to use the resources for this purpose effectively and efficiently for adapt to new economic conditions dependent on entrepreneurship of private sector rather than public employment intercalarily for the correct determine to entrepreneurship policies . In addition, it is necessary to determine who can be entrepreneurs and successful entrepreneurs. In this way, it will be possible to contribute to entrepreneurship strategies based on the sample of Batman University. With this purpose,the effect of entrepreneurial personality traits on entrepreneurial intention tested over the students studying at Batman University and in this context whether Batman University students have personality towards entrepreneurial personality structure. 6 hypotheses are developed and survey applied to Batman University students for test these hypotheses. Again in this context 915 valid surveys were evaluated. The scale was gathered under six factors (dimension) as “innovation, need for success, locus of control, risk taking, tolerability of uncertainty and intention of entrepreneurship”. As a result of the analysis,we have some determinations there are; the research is reliable, students’ personality traits had a significant effect on entrepreneurship intention and Batman University students have high level of entrepreneurial intention depending on their personality structure. Based on these results, opinions and suggestions were made to the public and all concerneden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKişilik özelliklerien_US
dc.subjectGirişimcilik niyetien_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectPersonality traitsen_US
dc.subjectEntrepreneurship intentionen_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.titleÜniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Niyetinin Kişilik Özellikleri Bakımından İncelenmesi: Batman Üniversitesi Örneğien_US
dc.title.alternativeInvestigation of Entrepreneurship ~Intenti̇on of University Students From Personal Properties: The Case of Batman Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0603-9742en_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record