Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKöksal, Dinçay
dc.contributor.authorŞener, Sabriye
dc.date.accessioned2019-06-19T12:28:29Z
dc.date.available2019-06-19T12:28:29Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014-01-23
dc.identifier.citationŞener, S. (2014). Willingness to communicate in English as a foreign language among Turkish students in Turkey. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1950
dc.description.abstractİletişim kurma istekliliği ikinci dil ediniminde son yirmi yıldır büyük önem kazanmıştır. Bu çalışma üniversitede İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde eğitim alan öğrencilerin İngilizceyi yabancı dil olarak sınıf içi ve sınıf dışında kullanma istekliliklerini araştırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu çalışma öğrencilerin İngilizce iletişim kurma isteklilikleri ile özgüvenleri, motivasyonları, uluslararası topluluklara karşı tutumu ve kişilikleri arasındaki ilişkileri incelemeyi de amaçlamıştır. Bu çalışma 2012-2013 akademik yılı güz ve bahar dönemlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinin İngiliz Dili Eğitimi Bölümünde gerçekleştirilmiştir. Nicel veriler bölümündeki 274 öğrenciden toplanmıştır. Çalışmanın nitel kısmı içinse araştırmacı anket çalışmasına katılan 274 öğrenci arasından 26 öğrenci seçmiştir. Nitel veriler ayrıca İngiliz Dili Eğitimi bölümünde çalışmakta olan 11 öğretim elemanından toplanmıştır. Bu çalışma hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz tekniklerini kullanan karma bir araştırma yaklaşımı kullanmıştır. Bu çalışmada veri toplama araçları olarak anket, gözlem ve mülakat kullanılmıştır. Nicel veri elde etmek için bu çalışmaya İngiliz Dili eğitimi bolumu sınıflarından sadece hazırlık, birinci ve ikinci sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Nicel verilerin hesaplanmasında SPSS 21.0 programı kullanılmıştır. Güvenirlik analizinde ölçeğin her bir faktörünün Cronbach Alpha değerleri. 60 ve. 80, arasında yüksek bir güvenirlik olarak bulunmuştur. Betimsel istatistiklerde, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve crosstabulation; farklılık analizlerinde, t-testi, ANOVA; ilişki analizlerinde Pearson korelasyon analizi ve nedensel karşılaştırma analizlerinde çoklu regresyon gerçekleştirilmiştir. Nitel veriler nitel veri analiz teknikleri kullanılarak incelenmiştir. Öğrencilerin İngilizce konuşma isteklilikleri toplam puanlar üzerinden değerlendirildiğinde, sınıf içi ve sınıf dışı çevrede yüksek düzey ve orta düzey arasındadır ve motivasyon yoğunluğu da hem sınıf içi hem de dışında çok yüksektir. Öğrencilerin çoğunun İngiliz dili ve İngilizce konuşulan ülke kültürlerine karşı tutumlarının olumlu olduğu görülmüştür. Öğrenciler konuşma yeteneklerini hem sınıf içi hem de sınıf dışında ortanın biraz üstü olarak belirtmişlerdir. Üç model altında ele alınan regresyon sonuçları dikkate alındığında, öğrencilerin sınıf içi iletişim kurma düzeyleri üzerinde en etkili ve en anlamlı yordayıcının sınıf içi öz-güven olduğu ve doğrudan bir değişim sağladığı sonucuna ulaşılmaktadır. Ayrıca öğrencilerin motivasyon seviyelerinin de kısmen İngilizce iletişim kurma isteklilikleri üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Son olarak kaygı, motivasyon, tutum, iletişim kurma becerisi, kişilik ve iletişim kurma isteklilik ölçekleri ve öğrencilerin sınıf içi İngilizce konuşma istekliliği değişkenleri için Pearson korelasyon katsıyaları hesaplanmış ve bütün bu yordayıcıların özgüven, uluslar arası topluluklara karşı tutumları ve motivasyonun İngilizce konuşma istekliliği ile önemli derecede ilişkisi olduğu saptanmıştır. Ayrıca öğrencilerin özgüven ile tutumları ve özgüven ile motivasyonları arasında önemli derecede ilişki olduğu belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractOver the last two decades willingness to communicate has gained great attention in second language acquisition. The present study aimed to examine the willingness to communicate in English as a foreign language of the students studying at the English language teaching department both inside and outside the class. Additionally, the study examined the relationships among students' willingness to communicate in English, linguistic self-confidence, motivation, attitudes toward international community, and personality. This study was conducted at ELT the Department of English Language Teaching (ELT) of Çanakkale Onsekiz Mart University in the winter and spring terms of the 2012-2013 academic year. Quantitative data were gathered from 274 students at the department. For the qualitative aspect of the study, the researcher selected 26 students among 274 students who completed the questionnaire. The qualitative data were also collected from 11 instructors working at the ELT department. The research study utilized a mixed approach, which employed both quantitative and qualitative data collection and analysis procedures. The instruments employed in this study included a questionnaire, classroom observations, and interviews. Among the ELT Department classes only preparatory, the first and second year students were added into the research sample to provide quantitative data. The quantitative data were calculated by the use of SPSS 21.0. The reliability coefficients of each factor of the scale were found to be between .60 and .80, which was found to be reliable. In descriptive statistics, frequency, percentage, mean, standard deviation, and crosstabulation; in differential analyses, T-test, ANOVA; in relationship analyses Pearson correlation analysis, and in causal comparison analyses, multiple regression were administered. The qualitative data were evaluated qualitatively by employing general qualitative analysis techniques. Students' overall willingness to communicate in English of the students was found to be between moderate and high, and their motivational intensity to be very high both inside and outside. Most students seemed to have positive attitudes toward the English language and the cultures of the English speaking countries. Students perceived their communication competence level as slightly over moderate both inside and outside class and their anxiety levels were moderate. When the regression results were considered in the three models, it was concluded that the most significant predictor on students' in-class WTC level was self-confidence and that it provided a direct change on their WTC. Besides, it was considered that students' motivation levels, too, partly, had an effect on their WTC in English. Finally, Pearson correlation coefficients were calculated for the variables anxiety, motivation, attitude, communication competence, personality, and willingness to communicate scales, and it was found that all these predictors, self-confidence, attitude toward international community, and motivation showed significant correlations with the WTC in English. There were also significant correlations among self-confidence and learners' attitude and self-confidence and motivation.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve öğretimen_US
dc.subjectYabancı dil öğretimien_US
dc.subjectİletişim kurma istekliliğien_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectİletişim kurma kaygısıen_US
dc.subjectÜniversite öğrencilerien_US
dc.subjectEducation and trainingen_US
dc.subjectForeign language teachingen_US
dc.subjectWillingness to communicateen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectCommunication apprehensionen_US
dc.subjectUniversity studentsen_US
dc.titleWillingness to communicate in English as a foreign language among Turkish students in Turkeyen_US
dc.title.alternativeTürkiye'deki İngiliz dili eğitimi (ELT) öğrencileri arasındaki yabancı dil olarak İngilizce iletişim kurma istekliliğien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorŞener, Sabriyeen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record