Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorUygun, Selçuk
dc.contributor.authorOkur, Emel
dc.date.accessioned2019-06-12T10:52:25Z
dc.date.available2019-06-12T10:52:25Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-09-28
dc.identifier.citationOkur, E. (2012). Sınıfdışı deneyimsel öğretim : ekoloji uygulaması. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1932
dc.description.abstractSon yıllarda ülkelerin en çok üzerinde durdukları konulardan birisi, sürdürülebilir kalkınmadır. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşebilmesi için ekonomik, sosyal ve çevresel bileşenlerin bir arada irdelenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için çevre eğitimine ihtiyaç vardır. Bu araştırmanın amacı, sürdürülebilir kalkınma için çevre eğitimi kapsamında geliştirilmiş olan, sınıfdışı çevre eğitim programının etkililiğini incelemektir. Programda ilköğretim ve ortaöğretim programlarının bilişsel ve duyuşsal kazanımları, ekopedagoji, uygulama topluluğu, Kolb'un Deneyimsel Öğrenme Teorisi temel alınmıştır. Araştırmanın yönteminde, örnek olay bakış açısı çerçevesinde üçleme karma yöntem kullanılmıştır. Veri toplamak için çevre bilgi testi, çevre farkındalık ölçeği, çevre tutum ölçeği, açık uçlu sorular, gözlemci notları ve kamera kayıtları kullanılmıştır. Araştırmada, evren- örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmanın evrenini, `Çanakkale ve Yakın Çevresinde Ekoloji, 2011' başlıklı TÜBİTAK projesine, sınıfiçi ve geleneksel çevre eğitimine katılan öğretmenler oluşturmuştur. Araştırmanın deneysel modeli, `öntest-sontest-kontrol gruplu model'dir. Her üç grup için de aynı eğitim programı uygulanmıştır. Deney grubunda, konu anlatımı ile birlikte etkinlikler, sınıfdışında uygulanmıştır. Birinci kontrol grubunda, konu anlatımı ile birlikte etkinlikler, sınıfiçinde uygulanmıştır. İkinci kontrol grubunda, geleneksel yöntemler ile konular işlenmiştir. Hazırlanmış olan ölçekler ve sorular, her üç gruba da eğitim öncesinde, eğitim sonrasında ve eğitimden 6 ay sonra (takip) uygulanmıştır. Çevre bilgi testinde en başarılı olan grup, birinci kontrol grubu iken çevre farkındalığı ve olumlu çevre tutumunda en başarılı grup, deney grubu olmuştur. Deney grubuna uygulanan sınıfdışı çevre eğitim programı hem duyuşsal alan hem bütünsel bakış açısı hem de davranış değişikliği üzerine daha etkili olmuştur.en_US
dc.description.abstractOne of the subjects that countries dwell upon is sustainable development. It is needed to evaluate components of economic, social, and environmental alltogether. Environmental education is required for sustainable development. The aim of this research is to evaluate effectiveness of an outdoor environmental education program which is design within sustainable development. The program is based on cognitive and affective targets of primary and secondary school programs, ecopedagogy, community of practice, Kolb‘s Experiential Learning Theory. The triangulation mix method is used within the scope of case study. The data is collected through environmental knowledge test, awareness and attitude scale, open ended questions, participatory observation, and camera records. There is no sample selection for the research. The sample of research consists of teachers who participate in TUBITAK project which is called 'Ecology of Canakkale and Suburb, 2011‘, indoor, and traditional environmental education programs. The design of research is 'pretest- postest- control group‘ design. The same program is applied for all three groups. The outdoor experiential environmental education program is applied for experimental group. The indoor experiential environmental education program is applied for control I group. The traditional environmental education program is applied for control II group. The test, scales and questions are applied to three groups as pre-test, post-test and post-post test (follow up). The most successful group at environmental knowledge test is control I group while experimental group is successful at environmental awareness and favourable attitude scales. Outdoor experiential environmental education program is more effective on affective area, holostic perspective, and behavioral changing.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve öğretimen_US
dc.subjectDeneysel öğrenmeen_US
dc.subjectEkolojien_US
dc.subjectEkopedagojien_US
dc.subjectKolb öğrenme stili modelien_US
dc.subjectOkul dışı etkinlikleren_US
dc.subjectÇevre eğitimien_US
dc.subjectEducation and trainingen_US
dc.subjectExperimental learningen_US
dc.subjectEcologyen_US
dc.subjectEcopedagogyen_US
dc.subjectKolb learning style modelen_US
dc.subjectExtracurricular activitiesen_US
dc.subjectEnvironmental educationen_US
dc.titleSınıfdışı deneyimsel öğretim : ekoloji uygulamasıen_US
dc.title.alternativeOutdoor experiential education : ecology applicationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorOkur, Emelen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record