Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarslı, Mehmet Durdu
dc.contributor.authorGüven, Sibel
dc.date.accessioned2019-06-12T08:29:45Z
dc.date.available2019-06-12T08:29:45Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-29
dc.identifier.citationGüven, S. (2012). İlköğretimde sınıf yönetiminin etkililiği. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1931
dc.description.abstractSınıf yönetiminin etkililiğini sağlamada yönetsel etkililik boyutlarının nasıl işlediğini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma betimsel nitelikte olup tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın genel amacına ulaşabilmesi için tarama modeli kapsamında yöntem çeşitlemesinden; baskın daha az baskın desen kullanılmıştır. Araştırmanın uygulaması 2011-2012 öğretim yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Çanakkale İl Merkezi, görev yapmakta 287 öğretmen ve 11 okul müdürü ile gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmada nitel ve nicel veri toplama araçları bir arada kullanılmıştır. Nicel yolla elde edilen veriler, “İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiği Belirleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde yüzde, frekans ve aritmetik ortalamadan yararlanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler araştırma sorularını temel alarak çözümlenmiş, elde edilen bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır. Nitel yolla elde edilen verilen okul müdürlerine uygulanan görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiş ve bulgu olarak yorumlanmıştır. Araştırmada sonuçlar “İlköğretimde Sınıf Yönetiminin Etkililiğini Belirleme” ölçeğinden elde edilen verilere dayalı sonuçlar ve görüşmelerden elde edilen verilere dayalı sonuçlar olarak sıralanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda uygulamaya, öğretmenlere ve araştırmalara ilişkin bir takım önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThis is a descriptive study on how administrative effectiveness works in providing the effectiveness of classroom management with a scanning model. In order to fulfill the purpose of this study dominant-non-dominant pattern is used in scanning model from method variation. This study was applied with 287 teachers and 11 administrators who worked in Çanakkale in October, November, and December of 2012. Both qualitative and quantitative data collection tools were used in this study. The data obtained from quantitative tools are gathered by means of “The Effectıveness of Classroom Management in Prımary School Scale ". In the analysis we used percentage, frequency and the arithmetic mean. The data obtained in this study analyzed based on research questions, and the findings; and these were described and interpreted. Qualitative data were collected by the interview that we delivered to the school administrators. Data obtained from the interviews were resolved using the technique of descriptive analysis and the findings were interpreted. Results of this study are listed as, the findings from data collected by " The Effectıveness of Classroom Management In Prımary School Scale" and the results based on data obtained from interviews. Under the direction of the survey results, a number of recommendations related to the practice, teachers and further researches have been proposed.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim ve öğretimen_US
dc.subjectSınıf yönetimien_US
dc.subjectEtkililiken_US
dc.subjectYönetsel etkinliken_US
dc.subjectİlköğretim okullarıen_US
dc.subjectEducation and trainingen_US
dc.subjectClassroom managementen_US
dc.subjectEffectivenessen_US
dc.subjectManagerial effectivenessen_US
dc.subjectPrimary education schoolsen_US
dc.titleİlköğretimde sınıf yönetiminin etkililiğien_US
dc.title.alternativeThe effectiveness of classroom management in primary schoolen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorGüven, Sibelen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record