Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorElgun, Mahmut Nevfel
dc.contributor.authorAşıkoğlu, Nihat Onur
dc.contributor.authorKarabıyık, Hüseyin Çağatay
dc.date.accessioned2018-07-17T13:18:40Z
dc.date.available2018-07-17T13:18:40Z
dc.date.issued2018-02
dc.identifier.citationElgun, M. N., Aşıkoğlu, N. O. ve Karabıyık, H. Ç. (2018). A Neuroeconomic Approach To The Rationality And Homoeconomicus Concepts And The Research Discussed In The Frontal Lobe, Reptilian Brain And Serotonin Levels Basis. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16, 109-124.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1845
dc.description.abstractAfter developments of methodological techniques in neurology, especially since fMRI was started to use for social sciences research, process of individual decision and behaviour in human models of economic theories have been started to determine rationally and these methods have been started to use in reality, too. In this context, discussing the social sciences research in the base of neurology has increased the methodological efficiency of social sciences research. The literature search of this study was developed with the relation between methodological techniques of discussion of the findings and rationality and homoeconomicus concepts of economics. In this research, a consumption desire scale was developed and the correlation of consumption desire and serotonin levels that change seasonly were analysed. The findings show that there is a positive correlation between serotonin levels and consumption desire. The relation between consumption desire and actual purchase was also analysed in this research and higher rise in consumption desire, based on serotonin levels, was determined. Approximately at the rate of 10% inhibition has been found. Consequently, these findings were discussed as the repitilian brain, which is the ultimate decision maker in purchasing and consumption decision and behavior, is inhibited by frontal lobe at this rate. The discussions were made in the perspective of neuroeconomics. In the suggestions part of the study, methodological evaluations were made for other studies to be carried out in the economics, especially for marketing, by comparing with the methods of this study. Neuromethodological self-critism of this study was made in the limitations part of the text.en_US
dc.description.abstractNöroloji alanındaki yöntemsel teknik gelişmelerin ardından, özellikle fMRI’ın sosyal bilimlerde kullanıma başlandığından bu yana, ekonomi teorileri oluşturulurken modellenen bireylerin karar alma ve davranış süreçleri rasyonel bir şekilde tespit edilmeye başlanmış ve bu yöntem yine realitede beklenen karar alma ve davranış tiplerini öngörmede de kullanılmaya başlanmıştır. Bu bağlamda sosyal bilimlerde yapılan araştırmaların, nörolojik tabanda yorumlanması da çalışmaların etkinliğini artırmayı yöntemsel olarak sağlamıştır. Çalışmanın literatür taraması saha araştırmasındaki bulguların yorumlanmasıyla ilintili olarak rasyonalite ve homoekonomikus kavramları tabanında geliştirilmiştir. Araştırmada tüketim arzusu ölçeği geliştirilmiş ve bu tüketim arzusu ile mevsimsel geçişlere bağlı olarak değişen serotonin seviyesinin korelasyonu incelenmiştir. Bulgular değişkenliği diğer nörotransmitterlere göre fazla olan serotonin seviyesi ile tüketim arzusu arasında paralellik olduğu görülmüştür. Ayrıca anket çalışmasında tüketim arzusu ile fiili satın alma arasındaki ilişki de incelenmiş ve tüketim arzusundaki artışın, fiili satın almadan yüksek olduğu tespit edilerek analiz edilmiş ve yaklaşık %10 oranında ket vurulduğu ölçülmüştür. Bu bulgular ise satın alma ve tüketim kararı ile davranışında nihai karar verici olan sürüngen beyne, frontal lob tarafından bu oranda ket vurulduğu yönünde değerlendirilerek bulgular nörolojik tabanda yorumlanmıştır. Sonuç olarak araştırmanın öneriler kısmında ise pazarlama başta olmak üzere ekonomi alanında yapılacak çalışmalar için yöntemsel değerlendirmeler yapılmış ve daha çok çalışmanın nöroekonomik metodolojisi değerlendirilmiştir. Sınırlılıklar bölümünde ise yine araştırmada uygulanan yöntemlerin nörometodolojik özeleştirisi yapılmıştır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectNeuroeconomicsen_US
dc.subjectMethodologyen_US
dc.subjectSerotoninen_US
dc.subjectFrontal Lobeen_US
dc.subjectReptilian Brainen_US
dc.subjectConsumptionen_US
dc.subjectPurchaseen_US
dc.subjectNöroekonomien_US
dc.subjectMetodolojien_US
dc.subjectFrontal Loben_US
dc.subjectSürüngen Beynien_US
dc.subjectTüketimen_US
dc.subjectSatın Almaen_US
dc.titleA Neuroeconomic Approach To The Rationality And Homoeconomicus Concepts And The Research Discussed In The Frontal Lobe, Reptilian Brain And Serotonin Levels Basisen_US
dc.title.alternativeHomoekonomikus Ve Rasyonalite Kavramlarına Nöroekonomik Yaklaşım Ve Serotonin Seviyesi, Frontal Lob Ve Sürüngen Beyin Sınırlılığında Uygulanan Bir Aaraştırmaen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid34106en_US
dc.authorid24154en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record