Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErtaş Kılıç, Hülya
dc.contributor.authorKeleş, Özgül
dc.date.accessioned2017-02-15T13:03:04Z
dc.date.available2017-02-15T13:03:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationErtaş Kılıç, H. ve Keleş, Ö. (2017). Astronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1, 35-54.en_US
dc.identifier.issn1304-9496
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1677
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı lisans düzeyinde astronomiye yönelik ilgi ölçeği geliştirmektir. Çalışmanın örneklemini bir üniversitenin eğitim fakültesinin sosyal bilgiler, ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmaya toplam 458 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği incelenmiştir. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi (AFA) uygulanmış, elde edilen faktör yapısının doğruluğunu test etmek için doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. AFA sonuçları ölçekteki 31 maddenin üç faktörde toplandığını göstermiştir. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı %56,15 olup, faktör yükleri 0,50 ve 0,73 arasında değişmektedir. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri incelendiğinde ?2/sd = 2,76; RMSEA = 0,06; SRMR =0,04; GFI =0,86; AGFI = 0,83; CFI =0,98 ve NNFI =0,98’dir. Ölçeğin güvenirliği ile ilgili olarak madde toplam korelasyon katsayıları incelenmiş ve Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayına bakılmıştır. Ölçeğin madde-toplam korelasyon katsayıları 0,51 ile 0,79 arasında olduğu görülmüştür. Ölçek maddelerinin tümü için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0,96 olarak elde edilmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda astronomiye yönelik ilgi ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of the current study is to develop a scale of interest in astronomy for undergraduate students. The sampling of the study consists of first, second, third and fourth year students from the departments of social studies, elementary school mathematics and science teacher education of the educational faculty of a university. Totally 458 students participated in the study. Within the context of the validity studies of the scale, content validity and construct validity were analyzed. For the construct validity, exploratory factor analysis (EFA) was run and in order to test the accuracy of the obtained factor structure, confirmatory factor analysis (CFA) was employed. The results of EFA revealed that the 31 items of the scale can be subsumed under three factors. These three factors can explain 56.15% of the total variance and their factor loadings vary between 0.50 and 0.73. When the fit indices obtained as a result of CFA are examined, it is seen that ?2/sd = 2.76, RMSEA = 0.06, SRMR =0.04, GFI =0.86, AGFI = 0.83, CFI =0.98 and NNFI =0.98. Item total correlation coefficients in relation to the reliability of the scale were analyzed and Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated. The item-total correlation coefficients of the scale were found to be ranging from 0.51 to 0.79. For the whole of the scale items, Cronbach Alpha internal consistency coefficient was calculated to be 0.96. In light of these values, the scale of interest in astronomy can be argued to be valid and reliable.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAstronomien_US
dc.subjectilgien_US
dc.subjectastronomiye yönelik ilgien_US
dc.subjectlisansen_US
dc.subjectAstronomyen_US
dc.subjectinteresten_US
dc.subjectinterest in astronomyen_US
dc.subjectundergraduate educationen_US
dc.titleAstronomiye Yönelik İlgi Ölçeği Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalişmalarien_US
dc.title.alternativeDevelopment of The Scale of Interest in Astronomy: Validity and Reliability Studiesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authoridTR43761en_US
dc.authoridTR201566en_US
dc.relation.ispartofEğitimde Kuram ve Uygulamaen_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record