Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGüven, Bülent
dc.contributor.authorBarlas, Başar
dc.date.accessioned2016-01-19T06:54:26Z
dc.date.available2016-01-19T06:54:26Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationBarlas, B. (2015). Hayat bilgisi dersi kazanımlarının ortak ve derse özgü becerileri kazandırmadaki etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1286
dc.description.abstractBu araştırma, ilköğretim programında yer alan 9 adet ortak becerinin ve 5 adet Hayat Bilgisi dersine özgü becerinin kazandırılmasında, Hayat Bilgisi dersinin ne derece etkili olduğunu öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemeyi amaçlamaktadır. Betimsel nitelikteki bu araştırmada, genel tarama modeli kullanılmıştır. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ise nitel araştırma tekniklerinden biri olan içerik analizi tekniği ile irdelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2012-2013 eğitim öğretim yılında, Çanakkale ilinde 1., 2., 3. ve birleştirilmiş sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Katılımcıların %40,5’i (n= 117) erkek, %59,5’i (n= 172) bayan öğretmenlerden oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak üç bölümden oluşan bir anket kullanılmıştır. Anketin birinci bölümünde öğretmenlerin kişisel bilgilerine dair sorular yer almaktadır. İkinci bölümde ise 9 ortak, 5 Hayat Bilgisi dersine özgü ve bunların da alt becerilerinin yer aldığı toplam 42 maddeden oluşan 5’li likert tipi bir ölçek bulunmaktadır. Son bölümde ise öğretmenlerin becerilere dair görüşlerinin alındığı üç adet açık uçlu soru yer almaktadır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde istatistiksel analizinde SPSS19.0 paket programından yararlanılmıştır. Katılımcıların kişisel özellikler yönüyle verdikleri yanıtlar arasında farklılaşma bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla 2’li grup karşılaştırmalarında Mann Whitney U testi, 3 ve daha fazla grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdiği yanıtlar ise nitel araştırma tekniklerinden olan içerik analizi tekniği ile irdelenmiş ve ulaşılan bilgiler tablolaştırılarak yüzde ve frekans dağılımları hesaplanmıştır. Verilerin analizinden elde edilen bulgulara göre; öğretmenlerin, Hayat Bilgisi dersi kazanımlarını ortak ve derse özgü becerileri kazandırmada genel olarak ekili buldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında cinsiyet, görev yapılan yerleşim türü, mesleki kıdem, eğitim durumu ve yeni program hakkında bilgilendirilme durumlarına göre öğretmen görüşlerinin farklılaştığı görülmektedir. Açık uçlu sorulara verilen yanıtlara göre; becerilerin kazandırılmasında, becerileri yaşamla ilişkilendirilmenin ve beceri kazandırmada aile ile işbirliğinin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to demonstrate, based on teacher opinions, how influential the Life Science studies class is in building 9 common skills involved in the primary education curriculum and 5 skills specific to the Life Science Studies. The general survey model was employed in this descriptive study. Answers to open-ended questions were explored by means of the content analysis method as a qualitative research method. The study population of the research is composed of form masters serving in grade 1, grade 2, grade 3 and combined classes in the province of Çanakkale during the 2012-2013 educational year. Of the participants, 40.5% (n=117) are male and 59.5% (n=172) are female. In the research, consisting of three parts questionnaire was employed as the data collection tool. The first part of the questionnaire involves questions concerning the personal details of the teachers. In the second part, a 1-5 likert scale consisting of a total of 42 items was used. Of them, 9 are common items, 5 are specific to the social sciences class, and others concern sub-skills. Finally, the last part involves three open-ended questions aimed at getting the opinions of teachers on skills. Then, the SPSS19.0 package software was used to statistically analyse the data obtained from the research. In order to assess whether the answers of participants the questions about personal details differ, the Mann Whitney U test was used for comparing of 2 groups, and the Kruskal Wallis test was employed for comparing 3 and more groups. Responses of teachers to open-ended questions were analysed by means of the content analysis method as a qualitative research method, then the findings were tabulated and finally percent and frequency distributions were calculated. According to the findings of the data analysis, teachers believe that the Life Sciences studies is generally effective in developing common and studies-specific skills. In addition, it is observed teacher opinions vary by gender, type of the residential area to which teachers are assigned, professional seniority, educational status and knowledge on the new scheme. According to the participants to open-ended questions, it is observed that associating the skills with real life experiences and collaboration with family is important in developing the intended skills.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİlköğretim programıen_US
dc.subjectHayat bilgisien_US
dc.subjectSınıf öğretmenien_US
dc.subjectBecerien_US
dc.subjectKazanımen_US
dc.titleHayat bilgisi dersi kazanımlarının ortak ve derse özgü becerileri kazandırmadaki etkililiğinin öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining the effectiveness of life science studies course objectives in the attainment of cross-curricular and courses-specific skills based on teachers opinionsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorBarlas, Başaren_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record