Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBoz, Mustafa
dc.contributor.authorÖzkan, Çiğdem
dc.date.accessioned2022-09-19T13:14:25Z
dc.date.available2022-09-19T13:14:25Z
dc.date.issued2017en_US
dc.date.submitted2017-01-16
dc.identifier.citationÖzkan. Ç. (2017). Algılanan örgütsel desteğin, örgütsel bağlılığa etkisinde kişilik özelliklerinin rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma. Yayımlanmamış doktora tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3729
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; algılanan örgütsel destek ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide kişilik özelliklerinin rolünün ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaca yönelik olarak geçmiş çalışmalarla ilgili alan yazın taraması yapılmış ve kavramsal bir araştırma modeli oluşturulmuştur. Bu araştırmada frekans analizi, bağımsız örneklemler için T-testi, Anova testi, korelasyon analizi, çoklu doğrusal regresyon analizi, doğrulayıcı faktör analizi, yol analizi, yapısal eşitlik modellemesi ve güvenirlilik analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde edilen bulgulara göre; otel işletmesi çalışanları genellikle "Dışadönüklük", "Uyumluluk", "Gelişime Açıklık" ve "Sorumluluk" kişilik özelliğine sahip bireylerden oluşmaktadır. Otel işletmelerinde örgütsel destek algısı yüksektir. Örgütsel destek algısı arttıkça çalışanların "Duygusal" ve "Devam" bağlılıkları artmaktadır. Otel işletmesi çalışanlarının "Duygusal" bağlılık düzeyleri yüksektir. Kişilik özelliklerinin algılanan örgütsel destek üzerinde örgütsel bağlığa etkisine yönelik sonuçlara göre; "Dışadönüklük" kişilik özelliği algılanan örgütsel destek üzerinden "duygusal" bağlılık üzerinde dolaylı etkiye sahip iken "Normatif" ve "Devam" bağlılığı üzerinde etkiye sahip değildir. "Sorumluluk", "Uyumluluk", "Gelişime Açıklık", "Negatif Değerlilik" kişilik özellikleri algılanan örgütsel destek üzerinden "Duygusal", "Normatif" ve "Devam" bağlılıkları üzerinde dolaylı etkiye sahip bulunmuştur. "Duygusal Tutarsızlık" kişilik özelliği algılanan örgütsel destek üzerinden "Duygusal" ve "Devam" bağlılığı üzerinde dolaylı etkiye sahip iken "Normatif" bağlılık üzerinde dolaylı etkiye sahip bulunmamıştır. Özetle tüm kişilik boyutları algılanan örgütsel destek üzerinden "Duygusal" bağlılık üzerinde dolaylı etkiye sahip bulunmuştur. Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Örgütsel Bağlılık, Algılanan Örgütsel Destek, 4 ve 5 Yıldızlı Otel İşletmeleri, Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM), İstanbulen_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to reveal the role of personality characteristics in the relationship between organizational support and organizational commitment. For this purpose a review of written literature about previous researches has been conducted and a conceptual research model has been composed. In this research employs frequency analysis, T-Test for independent samples, Anova test, correlation test, multiple linear regression analysis, confirmatory factor analysis, path analysis, structural equation modeling and reliability analysis. Based on the findings of the research, hotel employees usually consist of personal charecteristics of "Extroversion", "Agreeableness", "Openness to Experience", "Conscientiousness". The perception of organizational support is high in hotel industry. As the perception of organizational support increases, their "Affective", and "Continuance" commitment incereses as well. Hotel industry employees have high "Affective" commitment. According to the results of influence personality characteristics on organizational commitment through perceived organizational support, personal characteristics of "Extroversion" has indirect influence on "Affective" commitment through perceived organizational support. On the other hand, personal characteristics of "Extroversion" has not influence on "Normative" and "Continuance" commitment through perceived organizational support. It has been found that, personal characteristics of "Conscientiousness", "Agreeableness", "Openness to Experience", "Negative Valance" have indirect influence on "Affective", "Normative" and "Continuance" commitment through perceived organizational support. It has been found that, Personal characteristics of "Neuroticism" has indirect influence on "Affective" and "Continuance" commitment through perceived organizational support. While, personal characteristics of "Neuroticism" has no indirect influence on "Normative" commitment through perceived organizational support.It has been found that, all personal characteristics have indirect influence on "Affective" commitment through perceived organizational support. Key Words: Personality Characteristics., Organizational Commitment, Perceived Organizational Support, 4- and 5-Star Hotel Businesses, Structural Equation Modeling, Istanbulen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAlgılanan örgütsel desteken_US
dc.subjectPerceived organizational supporten_US
dc.subjectKişilik özelliklerien_US
dc.subjectPersonality traitsen_US
dc.subjectOtelleren_US
dc.subjectHotelsen_US
dc.subjectÖrgütsel bağlılıken_US
dc.subjectOrganizational commitmenten_US
dc.subjectÖrgütsel desteken_US
dc.subjectOrganizational supporten_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectIstanbulen_US
dc.titleAlgılanan örgütsel desteğin, örgütsel bağlılığa etkisinde kişilik özelliklerinin rolü: Otel işletmelerinde bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe role of personal cracteristics in perceived organizational support's, effect to the organizationalcommi̇tment: A study in hotel businessesen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.authorid0000-0002-9823-4117en_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÖzkan, Çiğdem
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record