Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Çiğdem
dc.contributor.authorBoz, Mustafa
dc.contributor.authorEşitti, Bekir
dc.date.accessioned2021-12-29T12:42:39Z
dc.date.available2021-12-29T12:42:39Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.citationBoz, M. , Eşitti, B. & Özkan, Ç. (2021). Turist Rehberlerinin İş-Aile ve Aile-İş Çatışması, Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma . TroyAcademy , 6 (2) , 697-711en_US
dc.identifier.issn2718-0905
dc.identifier.issn2717-753X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/troyacademy/issue/62443/946318
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3438
dc.descriptionÖzkan, Çiğdem, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ayvacık Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri) ; Boz, Mustafa, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği) ; Eşitti, Bekir, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği)en_US
dc.description.abstractTurist rehberliği mesleği, yoğun çalışma gerektiren, mesai saatleri uzun bir meslek olarak bilinmektedir. Bu nedenle turist rehberlerinin iş-aile ve aile-iş dengesini sağlamaları konusunda daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği düşünülebilir. Bireylerin yaşamında, kişilik özellikleri, kişinin tüm yaşamı boyunca sosyal ilişkilerini, seçeceği mesleği ve iş yaşamını etkileyen önemli bir faktördür. Bu çalışmada amaç, turist rehberlerinin kişilik özellikleri, iş-aile ve aile-iş çatışma boyutları ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmaktır. Bunun için, kişilik özellikleri, iş-aile, aile-iş çatışması, örgütsel bağlılık düzeylerini belirlemeye yönelik bir anket formu hazırlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların çoğunluğunun 1-5 yıl aralığında mevcut işyerinde çalıştığı, çalışma saati bakımından katılımcıların çoğunun 9-12 saat aralığında çalıştığı bulgusuna ulaşılmıştır. Çalışmada, örgütsel bağlılık ile kişilik özellikleri arasında, kişilik özellikleri ile aile-iş ve iş aile çatışması arasında, örgütsel bağlılık ile aile-iş ve iş-aile çatışması arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca sonuçlara göre; turist rehberlerinin örgütsel bağlılık düzeylerindeki artış işyaşam ve yaşam-iş çatışması, kişilik özellikleri tarafından açıklanmaktadır.en_US
dc.description.abstractThe tourist guiding is known as a profession that requires intensive work and long working hours. For this reason, it can be thought that tourist guides should make more efforts to balance family-work and work-family life. Personality traits in the lives of individuals are an important factor affecting the social relations, profession and business life of a person throughout the life. The purpose of this study is to reveal the relationships between tourist guides' personality traits, work-family and family-work conflicts and organizational commitment levels. For this purpose, a questionnaire was prepared to determine the levels of personality traits, work-family, familywork conflict, and organizational commitment. According to the results; the majority of the participants worked in the current enterprise for 1-5 years, and most of the participants worked between 9-12 hours in terms of working hours. Significant and positive relationships were found in the study between organizational commitment and personality traits, personality traits and family-work and work-family conflict, and organizational commitment, and family-work and work-family conflict. Also according to the results; the increase in organizational commitment levels of tourist guides is explained by work-life and life-work conflict and personality traitsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurist Rehberlerien_US
dc.subjectİş-aileen_US
dc.subjectAile-iş Çatışmasıen_US
dc.subjectKişilik Özelliklerien_US
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectTour Guidesen_US
dc.subjectWork-Familyen_US
dc.subjectFamily-Work Canflicten_US
dc.subjectPersonality Traitsen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.titleTurist Rehberlerinin İş-Aile ve Aile-İş Çatışması, Kişilik Özellikleri ve Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkileri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Study to Determine the Relationships Between Work-Family and FamilyWork Conflict, Personality Traits and Organizational Commitment Levels of Tourist Guidesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-9823-4117en_US
dc.authorid0000en_US
dc.authorid0000-0002-5240-9233en_US
dc.relation.ispartofTroyAcademy (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Ayvacık Meslek Yüksekokulu, Seyahat, Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Turizm Fakültesi, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümüen_US
dc.institutionauthorÖzkan, Çiğdemen_US
dc.institutionauthorBoz, Mustafaen_US
dc.institutionauthorEşitti, Bekiren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record