Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArda, Benan
dc.contributor.authorKanten, Pelin
dc.date.accessioned2021-12-19T10:24:52Z
dc.date.available2021-12-19T10:24:52Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.citationArda, B. & Kanten, P. (2021). Ototelik Kişiliğin İşe Adanma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Kişisel Anlam Arayışının Rolü. TroyAcademy, 6 (2), 379-394.en_US
dc.identifier.issn2718-0905
dc.identifier.issn2717-753X
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/troyacademy/issue/62443/930353
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3420
dc.descriptionArda, Benan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İşletmecilik Doktora Öğrencisi) ; Kanten, Pelin, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme)en_US
dc.description.abstractThis study aims to investigate the effects of autotelic personality on work engagement levels of employees and the mediating role of personal meaning. For the purpose of the research, the data which were collected from 162 employees who have been working in service and public industry by the survey method were analyzed by using partial least squares–structural equation modeling method. While conducting analysis, Smart PLS program was used by applying bootstrapping technique (5000 resample) to determine the significance levels of the proposed hypotheses and also Anderson and Gerbing (1988) two-step approach has been used. According to the research results, it is found out that the dimensions of autotelic personality labelled as curiosity-persistence and attention control have a positive and significant effect on work engagement. However, research results indicate that personal meaning has a positive and significant effect on work engagement. In addition, it is found out personal meaning has partially mediating role in the relationship between curiosity-persistence and work engagement dimensions. On the other hand, this study demonstrate that positive personality traits are crucial antecedents of the favorable workplace attitudes and behaviors.en_US
dc.description.abstractAraştırma kapsamında ototelik kişiliğin işgörenlerin işe adanma düzeyleri üzerindeki etkileri ve kişisel anlamın aracı rolünün incelenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın amacı doğrultusunda hizmet ve kamu sektörlerinde çalışmakta olan 162 işgörenden anket yöntemi ile elde edilen veriler kısmi en küçük kareler-yapısal eşitlik modelleme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz aşamasında belirlenen hipotezlerin anlamlılık düzeylerini belirlemek için önyükleme tekniği (5000 yeniden örnekleme) uygulanarak Smart PLS programı kullanılmış ve Anderson ve Gerbing'in (1988) iki aşamalı yaklaşımından yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, merak-süreklilik ve dikkat kontrolü olarak belirlenen ototelik kişilik boyutlarının işe adanmışlık üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonuçları, kişisel anlamın da işe adanmışlık üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca meraksürekllik ve işe adanmışlık boyutları arasındaki ilişkide kişisel anlamın kısmen aracılık rolüne sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca araştırma ile, olumlu kişilik özelliklerinin, olumlu işyeri tutum ve davranışlarının önemli öncülleri olduğunu ifade etmek mümkündür.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAutotelic personalityen_US
dc.subjectWork engagementen_US
dc.subjectPersonal Meaningen_US
dc.subjectOtotelik kişiliken_US
dc.subjectİşe adanmaen_US
dc.subjectKişisel anlamen_US
dc.titleThe Effect of Autotelic Personality on Work Engagement Level of Employees: Role of Personal Meaningen_US
dc.title.alternativeOtotelik Kişiliğin İşe Adanma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Kişisel Anlam Arayışının Rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-7530-5966en_US
dc.authorid0000-0002-6487-0203en_US
dc.relation.ispartofTroyAcademy (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi)en_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı (SBF)en_US
dc.institutionauthorArda, Benanen_US
dc.institutionauthorKanten, Pelinen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record