Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKorkmaz, Müesser
dc.contributor.authorÇakıcı, Salih
dc.contributor.authorSırtlı, Aleyna
dc.date.accessioned2021-12-08T08:55:58Z
dc.date.available2021-12-08T08:55:58Z
dc.date.issued2021-08-16
dc.identifier.citationÇakıcı, S. , Sırtlı, A. & Korkmaz, M. (2021). Gökçeada’ya Ait Gastronomik Değerlerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Bir Araştırma: Gastronomi Müzesi Önerisi . Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research , 5,2 , 302-335.en_US
dc.identifier.issn2602-4144
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/gastoria/issue/64507/943674
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3377
dc.descriptionKorkmaz, Müesser, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Gökçeada’nın gastronomik değerlerinin sürdürülebilirliği açısından Ada’da bir gastronomi müzesinin açılmasının önemine ilişkin bir bakış açısı ortaya koymaktır. Bu kapsamda çalışmada Gökçeada’nın sahip olduğu gastronomik değerler ve bu değerlerin sürdürülebilirliğinin nasıl sağlanabileceği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla çalışmada Gökçeada’da bulunan yerel paydaşlar (Sivil toplum kuruluşları, turizm işletmeleri, kamu kurumları ve yerel halk) ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan görüşme formu 20 adet yarı yapılandırılmış soru ve 5 adet demografik sorudan oluşmaktadır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde “sözcük sıklık analizi” ve “betimsel analiz” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda Gökçeada’nın sahip olduğu yöresel, kültürel ve gastronomik değerlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması bakımından Ada’da bir gastronomi müzesinin açılmasının bir gereklilik olarak görüldüğü ve söz konusu müzenin içe merkezinde konumlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bakımdan Gökçeada’ya özgü olan yöresel reçetelerin, mutfak araç & gereçlerinin ve yöresel kıyafetlerin Ada’da açılacak olan gastronomi müzesinde toplanması ve sergilenmesi önerilmektedir. Çalışmada ayrıca müzede Ada’nın gastronomik değerlerinin sergilenmesinin yanı sıra eğitim ve satış gibi hizmet alanlarının da bulunması gerektiği belirlenmiştir. Bu kapsamda Ada’da açılacak olan bir gastronomi müzesinin, Ada turizmi, ekonomik gelişim, destinasyon imajı, mutfak kültürü ve yerel paydaşlar üzerinde çeşitli olumlu etkiler yaratacağı ön görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThis study aims to present a perspective on the importance of starting a gastronomy museum on the island in terms of the sustainability of the gastronomic values of Gokceada. In this context, it was tried to determine the gastronomic values of Gokceada and how these values can be maintained. Face-to-face interviews with local stakeholders (non-governmental organizations, tourism businesses, public institutions, and local people) were carried out using an interview survey that consisted of 20 semi-structured and five demographic questions. Word frequency analysis and descriptive analysis methods were utilized to analyze the data collected from the research. It was concluded that it is necessary to start a gastronomy museum in the county town of Gokceada to sustain the cultural and gastronomic values on the island. It is also suggested that recipes, kitchen utensils, and traditional garments that are local to the island should be gathered and exhibited in the museum. Additionally, it was also determined that the museum should provide training programs and retail services alongside the exhibition of gastronomic items. It is envisioned that a gastronomy museum on the island will have positive effects on the island’s tourism, economic growth, destination image, culinary culture, and local stakeholdersen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGastronomi Müzesien_US
dc.subjectGökçeadaen_US
dc.subjectGastronomi Turizmien_US
dc.subjectGastro-Turisten_US
dc.subjectGastronomy Museumen_US
dc.subjectGokceadaen_US
dc.subjectGastronomy Tourismen_US
dc.subjectGastro-Touristen_US
dc.titleGökçeada’ya Ait Gastronomik Değerlerin Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasına Yönelik Bir Araştırma: Gastronomi Müzesi Önerisien_US
dc.title.alternativeA Study on the Sustainability of the Gastronomic Values in Gokceada: A Proposal For A Gastronomy Museumen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-9538-6254en_US
dc.authorid0000-0002-5861-6831en_US
dc.authorid0000-0003-3787-832Xen_US
dc.relation.ispartofGastroia: Journal of Gastronomy And Travel Researchen_US
dc.departmentYüksekokullar, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümüen_US
dc.institutionauthorKorkmaz, Müesseren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record