Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorArda, Benan
dc.contributor.authorDurmaz, Merve Gözde
dc.date.accessioned2021-11-23T13:07:15Z
dc.date.available2021-11-23T13:07:15Z
dc.date.issued2021-01-23
dc.identifier.citationDurmaz, M. G. & Arda, B. (2021). ÖRGÜTSEL GURURUN KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME . Management and Political Sciences Review , 2 (2) , 1-33en_US
dc.identifier.issn2636-8684
dc.identifier.issn2791-6529
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr/issue/60022/836410
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3344
dc.descriptionArda, Benan ; Durmaz, Merve Gözde, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Doktora Öğrencisi)en_US
dc.description.abstractİnsan, doğası gereği çeşitli çevresel faktörlerden etkilenen ve kendisi etkileyen faktörleri duyguları ile şekillendirebilen bir varlıktır. Bu duygulardan birisi de gururdur. Çalışma ortamında da insanın etkilenen ve etkileyen konumu devam etmektedir. Dolayısıyla gurur örgütsel bir boyut ve önem kazanmaktadır. Ayrıca örgütsel gurur işletmedeki insan kaynağının olumlu davranışlarda bulunmasını sağlayan önemli bir faktördür. Bu bağlamda çalışma kapsamında uluslararası literatür çerçevesinde örgütsel gururun kavramsal ve kuramsal çerçevesi incelenerek; örgütsel gururun oluşmasına katkı sağlayan bireysel ve örgütsel öncellerin ortaya konulması ve uluslararası alanyazında örgütsel gurur ile ilgili yapılmış ampirik çalışmaların içerik analizi yöntemi ile ele alınması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2010-2020 yılları arasında literatürde yayınlanmış 25 uluslararası makale incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractHuman beings, by their nature, are affected by various environmental factors and can shape the factors that affect them with their emotions. One of these emotions is pride. The affected and affecting position of the human being in the working environment continues. Therefore, pride gains an organizational dimension and importance. In addition, organizational pride is an important factor that enables the human resources in the business to behave positively. In this context, by examining the conceptual and theoretical framework of organizational pride within the framework of international literature within the scope of the study; It is aimed to reveal the individual and organizational predecessors that contribute to the formation of organizational pride and to examine the empirical studies conducted on organizational pride in the international literature with the method of content analysis. In this context, 25 international articles published in the literature between 2010-2020 were analyzeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÖrgütsel davranışen_US
dc.subjectGururen_US
dc.subjectÖrgütsel gururen_US
dc.subjectOrganizational behavioren_US
dc.subjectPrideen_US
dc.subjectOrganizational prideen_US
dc.titleÖrgütsel Gururun Kavramsal Çerçevesinin Belirlenmesi Ve Uluslararası Alanyazındaki Örgütsel Gurur Çalışmalarının İçerik Analizi Yöntemi İle İncelenmesien_US
dc.title.alternativeDetermining The Conceptual Framework Of Organizational Pride And Examining The Organizational Pride Studies In The International Area By Using The Content Analysis Methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-7530-5966en_US
dc.authorid0000-0003-1000-8316en_US
dc.relation.ispartofManagement and Political Sciences Reviewen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı (BİİBF)en_US
dc.institutionauthorArda, Benanen_US
dc.institutionauthorDurmaz, Merve Gözdeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record