Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCoşkun, Yalçın
dc.contributor.authorTaş, İsmail
dc.contributor.authorOral, Ayhan
dc.contributor.authorTütenocaklı, Tülay
dc.contributor.authorTürker, Gülen
dc.date.accessioned2021-11-16T08:21:37Z
dc.date.available2021-11-16T08:21:37Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.citationCoşkun, Y., Tas, İ., Oral, A., Tütenocaklı, T. & Türker, G. (2021). Kekik Uçucu Yağı Bileşenlerinden Timol, Karvakrol ve Alfa-Terpinen’in Yabani Yulaf Üzerine Allelopatik Etkileri . Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi , 2 (3) , 116-121.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/63423/860721
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3325
dc.descriptionCoşkun, Yalçın ; Tütenocaklı, Tülay, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lapseki Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim) ; Taş, İsmail (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama) ; Oral, Ayhan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü) ; Türker, Gülen, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gıda Teknolojisi) Türker, Gülenen_US
dc.description.abstractYabancı otlar tarımsal üretimde ürün ve kalite kaybına neden olmaktadır. Yabancı ot kontrolü için kullanılan ilaçların çoğu sentetik kimyasallardan elde edilmektedir. Gelişen teknoloji, bitkiler için zararlı olan kimyasalların kullanımı yerine doğal bitkisel materyallerin kullanımı üzerine araştırmaları artırmaktadır. Bu çalışmada, kekik uçucu yağı bileşenlerinin buğday tarlalarından elde edilen yabani yulaf tohumlarının çimlenmesi ve çim bitkisinin kök uzunluğu üzerindeki allelopatik etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, alfa-terpinen, karvakrol ve timol farklı dozlarda (0, 2, 5, 10 ve 20 µL/Petri kabı) uygulanarak yabani yulaf tohumlarının çimlenme oranı, çim bitkilerinin kök uzunluğu üzerine etkileri araştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, karvakrol ve timol’ün tohumlarının çimlenme oranı ve çim bitkilerinin kök uzunluğu üzerine etkileri olumsuz ve istatistiksel olarak anlamlı bir düzeyde (P<0.01) iken, alfa-terpinen’in etkisi istatistiksel olarak önemsiz (P>0.05) bulunmuştur. Bu sonuç, araştırmada kullanılan biyo-kimyasalların kışlık bitkilerde yabani yulaf kontrolü için biyo-herbisit olarak kullanılabilme potansiyeline sahip olduğunu düşündürmektedir. Ancak, bu biyo-kimyasallar biyo-herbisit olarak kullanmak için, kışlık bitkiler üzerine etkileri de araştırılmalıdır.en_US
dc.description.abstractWeeds cause the loss of crops and quality in agricultural production. Most of the herbicides used to weed control are derived from synthetic chemicals. Evolving technology is increasing research on the use of natural plant materials. In this study, the allelopathic effects of thyme essential oil components on the seed germination and seedling root length of some wild oat obtained from wheat fields were investigated. For this purpose, the effects of alpha-terpinene, carvacrol, thymol at different doses (0, 2, 5, 10 and 20 µL/Petri dish) on the seed germination rate of seedling root length of wild oat were investigated. As a result of the comparison, While the negative effects of carvacrol, thymol on the seed germination of weed seed and seedling root length were statistically significant (P<0.01), ?-terpinene was not statistically significant (P>0.05). This result suggests that bio-chemicals used in the research could be used as bio-herbicides to control of wild oat in winter crops. However, to use these bio-chemicals as bio-herbicides, their effects on winter cops must be investigated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabani yulafen_US
dc.subjectÇimlenmeen_US
dc.subjectAllelopatien_US
dc.subjectKarvakrolen_US
dc.subjectTimolen_US
dc.subjectAlfa-terpinenen_US
dc.subjectWild oaten_US
dc.subjectGerminationen_US
dc.subjectAllelopathyen_US
dc.subjectCarvacrolen_US
dc.subjectThymolen_US
dc.subjectAlpha-terpineneen_US
dc.titleKekik Uçucu Yağı Bileşenlerinden Timol, Karvakrol ve Alfa-Terpinen’in Yabani Yulaf Üzerine Allelopatik Etkilerien_US
dc.title.alternativeAllelopathic Effects of Thymol, Carvacrol and Alpha-Terpinene, which are Components of Thyme Essential Oil, on Wild Oatsen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-1764-1731en_US
dc.authorid0000-0003-0872-2529en_US
dc.authorid0000-0003-4965-8754en_US
dc.authorid0000-0002-9795-1034en_US
dc.authorid0000-0002-7554-1544en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Çanakkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Gıda Teknolojisi Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümüen_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Lapseki Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümüen_US
dc.institutionauthorCoşkun, Yalçınen_US
dc.institutionauthorTütenocaklı, Tülayen_US
dc.institutionauthorTaş, İsmailen_US
dc.institutionauthorOral, Ayhanen_US
dc.institutionauthorTürker, Gülenen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record