Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBozkurt, Oğuzhan
dc.contributor.authorErenoğlu, R. Cüneyt
dc.date.accessioned2021-11-16T07:45:07Z
dc.date.available2021-11-16T07:45:07Z
dc.date.issued2021-06-30
dc.identifier.citationBozkurt, O. & Erenoğlu, R. C. (2021). Doğal Afetlerin Mühendislik Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Yer Bilimleri Tabanlı Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Erken Uyarı Sistemi Tasarımı . Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi , 2 (3) , 77-91.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/63423/935802
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3323
dc.descriptionBozkurt, Oğuzhan ; Erenoğlu, R. Cüneyt, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Harita Mühendisliği Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractDoğal afetler kendi iç dinamiklerinde değerlendirildiğinde bir döngü veya yenilenme olarak düşünülse de insanoğlu ve beşer yapılar üstünde çok büyük felaketlere yol açabilmektedir. Özellikle son yüzyılda insanoğlu doğal afetlerin önüne geçemese de insanoğlu üzerindeki etkilerini azaltmaya çalışmaktadır. Doğal afetlerden hayatımızın her alanında çokça kullandığımız mühendislik yapılarının etkilenmemesi için çaba gösterilmektedir. Özellikle deprem, heyelan gibi doğal afetlerin ardından mühendislik yapıları olan karayolu, demiryolu vb. yapıların etkilenmesi hem mal hem de can kayıplarına sebep olmaktadır. Bu çalışmada, doğal afetlerin direkt sebep olduğu ya da dolaylı yoldan mühendislik yapılarını etkileyerek meydana gelecek kazaların önüne geçilebilmesi için nesnelerin interneti, bulut bilişimi kullanılarak bir erken uyarı sistemi tasarlanmıştır. Tasarlanan bu sistem sürekli mesafe ölçmeleri yardımı ile söz konusu mühendislik yapısı olan demiryolunda sürekli üst yapı takibi ile üst yapının deformasyonunu ve kaymaları tespit edebilmek için tasarlanmıştır. Tasarlanan erken uyarı sistemi nesnelerin interneti olarak Ardunio ve bulut bilişimi olarak Google Drive teknolojisini kullanmaktadır. Yaptığı tekrarlı mesafe ölçülerini kablosuz ağ aracılığı ile Google Bulut sistemine aktarabilmektedir. Tam otomatik olarak veri toplama, depolama ve analiz gerçekleştirebilen sistem, gelecekte tüm çalışmalara baz oluşturacağı gibi birçok mühendislik yapısında erken uyarı sistemi olarak kullanılabilir.en_US
dc.description.abstractAlthough natural disasters are considered as a cycle or regeneration when evaluated in their own internal dynamics, they can cause great disasters on human beings and human structures. Especially in the last century, although human beings cannot prevent natural disasters, they try to reduce their effects on human beings. In addition, it strives not to affect the engineering structures that we use a lot in all areas of our lives from natural disasters. Especially after natural disasters such as earthquakes and landslides, both property and life losses are experienced as a result of to be affected of highway, bridge, railway and similar engineering structures. In this study, an early warning system has been designed by using the internet of things, cloud computing in order to prevent accidents that will occur directly by natural disasters or indirectly by affecting engineering structures. This designed system detect the deformation and slippage of the superstructure by continuous superstructure monitoring on the railway, which is the engineering structure, with the help of continuous distance measurements. The designed early warning system uses Google Drive technology as the internet of things, as the Ardunio sensors and cloud computing. It can transfer the repeated distance measurements it makes to the Google Cloud system via wireless network. The system that can perform data collection, storage and analysis automatically. It can be used as an early warning system in many areas as it will serve as a basis for all future studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDemiryollarıen_US
dc.subjectErken Uyarı Sistemien_US
dc.subjectNesnelerin İnternetien_US
dc.subjectBulut Bilişimien_US
dc.subjectRailwaysen_US
dc.subjectEarly Warning Systemen_US
dc.subjectIoTen_US
dc.subjectCloud Computingen_US
dc.titleDoğal Afetlerin Mühendislik Yapıları Üzerindeki Etkilerinin Yer Bilimleri Tabanlı Disiplinlerarası Bir Yaklaşımla Erken Uyarı Sistemi Tasarımıen_US
dc.title.alternativeEarly Warning System Design with an Earth Science Based Interdisciplinary Approach for the Effects of Natural Disasters on Engineering Structuresen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-0129-291Xen_US
dc.authorid0000-0002-8212-8379en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorBozkurt, Oğuzhanen_US
dc.institutionauthorErenoğlu, R. Cüneyten_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record