Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzcan, Hasan
dc.contributor.authorSoluk, Özcan
dc.date.accessioned2021-10-31T10:00:50Z
dc.date.available2021-10-31T10:00:50Z
dc.date.issued2020-06-29
dc.identifier.citationSoluk, Ö. & Özcan, H. (2020). Hidrotermal Akışkanlarca Etkilenen Toprakların Ağır Metal İçeriği ve Jeokimyasal Ayrışma Düzeyleri (Sarayköy-Denizli Örneği) . Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi , 1 (1) , 13-23.en_US
dc.identifier.issn2717-8285
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ljar/issue/59155/720748
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3300
dc.descriptionÖzcan, Hasan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü) ; Soluk, Özcan, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractJeotermal akışkanların kimyasal bileşimleri ve asidite değerlerindeki farklılaşmalar etkileşim halinde bulundukları topraklarda kimyasal reaksiyonlarda değişime neden olarak birikimlere ve/veya yıkanmalara neden olabilmektedirler. Bu çalışmada, Büyük Menderes grabeninde yer alan Denizli ili Buharkent-Sarayköy bölgesinde buhar çıkışı şeklinde görülen hidrotermal akışkanlarca etkilenen topraklarda, toprak profilindeki ağır metal içeriği ve jeokimyasal ayrışma düzeyleri incelenmiştir. Büyük Menderes Grabeninde 7 farklı noktada 0- 30cm, 30-60cm, 60-90cm ve 90-120 cm derinliklerinde alınan toprak örneklerinde ağır metal (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb ve Zn) analizleri ICP-OES, oksit analizleri ise XRF cihazında belirlenmiştir. Oksit analiz sonuçlarında jeokimyasal ayrışma düzeylerinin değerlendirilmesinde 8 farklı ayrışma indeksi uygulanmıştır. Tüm örnekleme noktalarındaki ortalama ağır metal analiz sonuçları değerlendiğinde Ni>Cr>Zn>Pb>Co>Cu>Cd sıralaması belirlenmiştir. Ortalamalara göre en düşük ağır metal konsantrasyonu T1, en yüksek konsantrasyon ise T5 ve K2 noktasında bulunmuştur. Uygulanan ayrışma indekslerinden CIA, CIW, PIA ve V indeksine göre ayrışma sıralaması T3>T4>T5>K2>K1>T1-T2 şeklinde olup, en yüksek ayrışma T3-T4 noktalarındadır.en_US
dc.description.abstractThe chemical composition of the geothermal fluids and the differences in acidity values may cause changes in chemical reactions in the soil they interact with, causing accumulation and / or washing. In this study, the heavy metal content and geochemical weathering levels of soil profile were investigated in the soils affected by hydrothermal fluids, which are seen as steam outflow in Denizli, Buharkent-Sarayköy region located in Büyük Menderes graben. Heavy metals (Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn) were analyzed in soil samples taken at 0-30cm, 30-60cm, 60-90cm and 90-120 cm depths at 7 different points in Büyük Menderes Graben by using ICP-OES and oxide analysis was determined on the XRF device. 8 different weathering indexes were used to evaluate the geochemical weathering levels. The average heavy metal analysis results at all sampling points were evaluated and, Ni> Cr> Zn> Pb> Co> Cu> Cd ranking was determined. According to the averages, the lowest heavy metal concentration was found at T1 and the highest concentration at T5 and K2. The decomposition order according to CIA, CIW, PIA and V index among the applied weathering indexes is T3> T4> T5> K2> K1> T1-T2 and the highest decomposition is at T3-T4 points.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHidrotermal akışkanlaren_US
dc.subjectAğır metalleren_US
dc.subjectKimyasal ayrışma indislerien_US
dc.subjectSarayköyen_US
dc.subjectHydrothermal fluidsen_US
dc.subjectHeavy metalsen_US
dc.subjectChemical weathering indexen_US
dc.subjectSarayköyen_US
dc.titleHidrotermal Akışkanlarca Etkilenen Toprakların Ağır Metal İçeriği ve Jeokimyasal Ayrışma Düzeyleri (Sarayköy-Denizli Örneği)en_US
dc.title.alternativeHeavy Metal Content and Geochemical Weathering Levels of Soils Affected by Hydrothermal Fluids (A case study: Sarayköy-Denizli)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000en_US
dc.authorid0000-0003-4843-3369en_US
dc.relation.ispartofLapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüen_US
dc.departmentEnstitüler, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÖzcan, Hasanen_US
dc.institutionauthorSoluk, Özcanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record