Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKoçinkağ, Mansur
dc.date.accessioned2021-09-06T12:19:51Z
dc.date.available2021-09-06T12:19:51Z
dc.date.issued2019-09-18
dc.identifier.citationKoçinkağ, M. (2019). Şemseddîn el-İsfahânî’ye (ö. 688/1289) Göre İlletin Red Yolları. Kilitbahir, (15), 296-317.en_US
dc.identifier.issn2687-2692
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kilitbahir/issue/48813/621443
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3246
dc.descriptionKoçinkağ, Mansur, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı)en_US
dc.description.abstractKıyasın temel rükünlerinden kabul edilen illet, fıkıh usulüne dair eserlerde üzerinde titizlikle durulan meselelerden biri olagelmiştir. İlletin mahiyeti, tespit yolları ve ona yöneltilen itirazlar bu bağlamda konu edilen en önemli hususlardır. Biz de bu çalışmamızın girişinde kısaca illetin mahiyetine temas edip ardından İsfahânî’ye göre illetin red yollarının neler olduğunu ve illete yöneltilen tutarsız itirazları incelemiş bulunmaktayız. Böylece onun fıkıh usûlü düşüncesinde kimden etkilendiği ve hangi mektebe mensup olduğu da tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe effective cause (al-illa) being accepted as one of the basic elements of analogy (qiyas), has become a subject carefully examined in the books of usul al-fiqh. Definition of effective cause, methods of identification, and objections towards it are among most subjects in this context. In the introduction of this study, we briefly discuss the definition, and later refer to the objection methods (qawâdih al-illa) as accepted by Isfahani and finally evaluate the inconsistent objections directed to cause. Thus, it also be revealed that who influenced his thought of usul al-figh and which school who belong to.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİsfahânîen_US
dc.subjectFıkıh Usûlüen_US
dc.subjectKıyasen_US
dc.subjectİlleten_US
dc.subjectKavâdihü’l-illeen_US
dc.subjectIsfahānīen_US
dc.subjectUsūl al-fiqhen_US
dc.subjectAnalogyen_US
dc.subjectIllaen_US
dc.subjectQavādih al-illaen_US
dc.titleŞemseddîn el-İsfahânî’ye (ö. 688/1289) Göre İlletin Red Yollarıen_US
dc.title.alternativeQawādih al-illa According to Shamseddīn al-Isfahānī (d. 688/1289)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-2589-945Xen_US
dc.relation.ispartofKilitbahir (İlahiyat Fakültesi Dergisi)en_US
dc.departmentFakülteler, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorKoçinkağ, Mansuren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record