Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzaslan Parlak, Altıngül
dc.contributor.authorGöçmen, Nermin
dc.date.accessioned2021-07-11T21:49:29Z
dc.date.available2021-07-11T21:49:29Z
dc.date.issued2017-08-01
dc.identifier.citationÖzaslan Parlak, A , Göçmem, N . (2017). Yem Bezelyesi İle Arpa, Yulaf ve Tritikale Karışım Oranlarının Belirlenmesi . ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 5 (1) , 119-124 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuagri/issue/30924/327887en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.other(2017) ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir.
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/335515
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3170
dc.descriptionÖzaslan Parlak, Altıngül, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractDünyada ve ülkemizde karışık ekim artan maliyetleri azaltması ve otlatma sezonu süresince yeşil yem imkanı sağlaması nedeniyle yaygınlaşmaktadır. Bu amaçla tek yıllık baklagil yem bitkilerinden yem bezelyesi (Pisum sativum L.), serin iklim tahıllarından arpa (Hordeum vulgare L.), yulaf (Avena sativa L.) ve tritikale (xTriticosecale wittmack) ile yalın ve %25 tahıl: %75 yem bezelyesi, %50 tahıl: %50 yem bezelyesi, %75 tahıl: %25 yem bezelyesi olacak şekilde ekilmiştir. Denemede botanik kompozisyon, yeşil ot ve kuru ot verimi, kuru madde oranı, NDF, ADF, ADL, ham protein ve ham kül oranları incelenmiştir. Karışımlarda baklagil oranı yulafla yapılan karışımlarda en yüksek, buğdaygil oranı ise en düşük olmuştur. Yabancı ot oranı yulafın %50 ve %75 oranında olduğu ikili karışımlarda yüksek olmuştur. En yüksek yeşil ve kuru ot verimleri %50 arpa: %50 yem bezelyesi karışımında (1713,5 kg/da) olurken yalın arpa, tritikale, arpa:yem bezelyesi ile taritikale:yem bezelyesi ikili karışımlarının %50: %50 ile %75: %25 oranlarının verimleri benzer olmuştur. Kuru madde oranı en yüksek yalın tritikale ile %75 tritikale: %25 yem bezelyesi karışımında, en düşük yalın yem bezelyesinde belirlenmiştir. Otun NDF’si yalın ekilen yem bezelyesi ile %25 yulaf: %75 yem bezelyesinde düşük, diğer uygulamalarda ise benzer olmuştur. Otun ADF, ADL ve ham kül oranlarında önemli bir farklılık kaydedilmemiştir. Ham protein oranı yalın yem bezelyesinde en yüksek olurken, arpa, tritikalenin yalın ekimlerinde en düşük olmuştur. Özellikle arpa ve tritikale karışımlarında karışımdaki baklagil oranının artmasıyla ham protein oranında da artış meydana gelmiştir. Sonuç olarak; otun verimi ve kalitesi açısından arpa ve tritikale yem bezelyesi ile %50: %50 oranında ikili karışım şeklinde yetiştirilmesi önerilebilir.en_US
dc.description.abstractIntercrop in the world and in our country is becoming wide spread due to the reduced costs and the availability of green forage during the grazing season. Annual legume forage plants such as peas (Pisum sativum L.) were seeded with mild climate grains such as oats (Hordeum vulgare L.), barley (Avena sativa L.) and triticale (xTriticosecale wittmack) alone and in ratios of 25% grain:75% peas, 50% grain:50% peas and 75% grain:25% peas. The trial determined botanic composition, fresh and hay yield, dry matter ratio, NDF, ADF, ADL, crude protein and crude ash ratios. Botanic composition was high in the intercrop of legume with oats, while the ratio with wheat was lower than for oats. Weed ratios were high in the two intercrops with 50% and 75% oats. The highest grass and hay yields were obtained for the 50% barley:50% pea intercrops (1713,5 kg/da), while the intercrops of barley and triticale alone, barley:peas and triticale:peas with 50:50% and 75:25% ratios had similar yields. The dry matter ratio was highest for triticale alone and for 75% triticale:25% peas intercrop, while the lowest dry matter ratio was determined for peas alone. The NDF was low for peas planted alone and for 25% oats:75% peas and was similar for other applications. The crude protein ratio was highest for peas planted alone and lowest for single plantings of barley and triticale. Increasing the legume ratio in the mixtures of barley and triticale caused an increase in the crude protein ratio. The ADF, ADL and crude ash ratios were similar for all applications. In conclusion, binary combinations of barley and triticale intercropped with peas in 50:50% ratio is recommended in terms of yield and quality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKarışık ekimen_US
dc.subjectYem verimien_US
dc.subjectYem kalitesien_US
dc.subjectYem bezelyesien_US
dc.subjectArpaen_US
dc.subjectYulafen_US
dc.subjectTritikaleen_US
dc.subjectIntercropsen_US
dc.subjectForage yielden_US
dc.subjectForage qualityen_US
dc.subjectPeaen_US
dc.subjectBarleyen_US
dc.subjectOaten_US
dc.subjectTriticaleen_US
dc.titleYem Bezelyesi İle Arpa, Yulaf ve Tritikale Karışım Oranlarının Belirlenmesien_US
dc.title.alternativeDetermination of Seeding Raties of Pea Intercrops with Oat, Barley and Triticaleen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6107-049Xen_US
dc.authorid0000-0002-0275-5314en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorÖzaslan Parlak, Altıngülen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record