Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorPamuk, Ali
dc.contributor.authorEkinci, Hüseyin
dc.date.accessioned2021-06-30T08:45:26Z
dc.date.available2021-06-30T08:45:26Z
dc.date.issued2018-12-28
dc.identifier.citationPamuk, A., Ekinci, H . (2018). Çan (Çanakkale) Yöresi Bazı Büyük Toprak Gruplarının (1938) Özellikleri Ve Sınıflandırılması. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , , 281-287 . DOI: 10.33202/comuagri.504392en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.otherÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi'nde yayınlanan makale TR Dizin indekslidir (2018-Özel Sayı).
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/610372
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3157
dc.descriptionPamuk, Ali, (Tarım İl Müdürlüğü/ Çanakkale) ; Ekinci, Hüseyin, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu çalışma, Çan (Çanakkale) yöresinde toprak-su haritalarında yaygın olarak yer alan büyük toprak gruplarının önemli özelliklerini ortaya koymak ve sınıflandırmak amacıyla yapılmıştır. Bunlar; Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları, Kahverengi Orman Toprakları, Kolüviyal ve Alüviyal Topraklar ile Rendzinalardır. Farklı fizyografik ünitelerde yer alan söz konusu toprakları temsil edebilecek noktalarda 5 adet toprak profili açılmıştır. Morfolojik incelemesi yapılan toprak profillerinden laboratuvar analizleri için horizon esasına göre 25 adet toprak örneği alınmıştır. İncelenen toprak profillerinin üçünün (profil 1,2,3) üst horizonlarında organik madde %5’in üzerinde diğer ikisinde ise %2’nin üzerindedir. Tüm profillerin gövdelerinde kireç çok düşük olup pH nötr civarındadır. Kil içerikleri 3 ve 4 nolu profillerde %40 civarında, diğer profillerde ortalama olarak %20-25 arasındadır. Yarayışlı demir (Fe), mangan (Mn) ve bakır (Cu) içerikleri yeterli seviyede ancak çinko (Zn) içerikleri genellikle düşük bulunmuştur. İncelenen profillerden 2 ve 4 no’lu profiller Toprak Taksonomisine göre Mollic Haploxeralfs, 1 no’lu profil Typic Haploxerolls, 3 no’lu profil Cumulic Humixerepts ve 5 no’lu profil de Fluventic Haploxerolls olarak sınıflandırılmıştır.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to reveal and classify the important properties of the large soil group which are widespread in soil-water maps in Çan (Çanakkale) region. Thèse were; Non-calcareous Brown Forest Soils, Brown Forest Soils, Colluvial and Alluvial soils and Rendzinas. Five soil profile pits were opened at the points that could represent the soil in the different physiographic units. Total of 25 soil samples were taken from the soil profiles according to morphological evaluation of soil horizons for laboratory analysis. In the upper horizons of the three (profile 1, 2 3) examined soil profiles, the organic matter is above 5% and in other two profiles it was above 2%. Lime content was very low and pH was in the neutral range in all profiles. Clay contents were about 40% in profiles 3 and 4 and between 20-25% in other profiles. Extractable iron (Fe), manganèse (Mn) and copper (Cu) contents were adequate but zinc content was generally low. Profiles 2 and 4 were classified as Mollie Haploxeralfs, Profile No. 1 was Typic Haploxerolls, Profile No. 3 was Cumulic Humixerepts and Profile No. 5 was Fluventic Haploxerolls according to Soil Taxonomy.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇan (Çanakkale)en_US
dc.subjectToprak taksonomisien_US
dc.subjectOrman topraklarıen_US
dc.subjectSoil taxonomyen_US
dc.subjectGreat groupen_US
dc.subjectForest landen_US
dc.titleÇan (Çanakkale) Yöresi Bazı Büyük Toprak Gruplarının (1938) Özellikleri Ve Sınıflandırılmasıen_US
dc.title.alternativeThe Characteristics and Classifications of the Great Groups of Soils (1938) in Selected Areas of Çan (Çanakkale)en_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000en_US
dc.authorid0000-0002-5872-0655en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüen_US
dc.institutionauthorEkinci, Hüseyinen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record