Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTopçu, Emre
dc.contributor.authorTaş, İsmail
dc.date.accessioned2021-04-02T13:21:53Z
dc.date.available2021-04-02T13:21:53Z
dc.date.issued2020-07-14
dc.identifier.citationTopçu, E., Tas, İ. (2020). Sulama Suyu Kalitesi Açısından Çanakkale–Biga Ovası Yeraltı Sularının Durumu. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (1), 251-260.en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33202/comuagri.732685
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3079
dc.descriptionTopçu, Emre, (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü) ; Taş, İsmail, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü)en_US
dc.description.abstractSu, canlı yaşamının en önemli gereksinimidir. Yeraltı suları özellikle kurak dönemlerde en önemli su kaynağıdır. Söz konusu kaynak, halihazırda özellikle hatalı ve özensiz kullanımlar nedeniyle kirlenerek kullanılamaz hale gelmektedir. Biga Ovası, Çanakkale ilinin en büyük ovası olup tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgelerdendir. Çalışma alanında 20 kuyudan alınan su örneklerinde; Elektriksel iletkenlik (EC), pH, Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg), Sodyum (Na), Karbonat (CO3), Bikarbonat (HCO3), Klorür (Cl), Sülfat (SO4), Nitrat (NO3) ve Bor (B) parametreleri incelenmiştir. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Sınıflandırma Sistemi dikkate alınarak sınıflandırıldığında ve tuzluluk parametresi dikkate alındığında 20 kuyudan 11’i ikinci sınıf diğerleri ise birinci sınıf olarak belirlenmiştir. Koruoba 1 ve Örtülüce 5 kuyuları civarındaki yeraltı sularının EC’leri yüksek bulunmuştur. Geçirgenlik parametresi bakımından ise 12 kuyu ikinci sınıf olarak tespit edilmiştir. Özel iyon toksisitesi açsından sodyum için 7 kuyu üçüncü sınıf, bor bakımından da sadece Yeniçiftlik DSİ kuyusu üçüncü sınıf olarak tespit edilmiştir. Yeraltı sularında nitrat kirliliği dışında, çalışma alanı genelinde mevcut durumda belirgin bir problemin henüz oluşmadığı belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractWater is the essential component of life. Groundwater is the most important water resource especially during the dry periods. Groundwater resources are polluted and become unusable especially due to careless misuses. Biga Plain is the largest plain of Çanakkale province where agricultural practices are widely carried out. In this study, water samples were taken from 20 groundwater wells and samples were subjected to; Electrical conductivity (EC), pH, Potassium (K), Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Sodium (Na), Carbonate (CO3), Bicarbonate (HCO3), Chloride (Cl), Sulfate (SO4), Nitrate (NO3) and Boron (B) analyses. When the Water Pollution Control Regulation Classification System was taken into consideration (WPCR), 11 of 20 wells were classified as the second-class and the others as the first-class in terms of salinity parameter. Salinity parameters were slightly high around Koruoba and Örtülüce wells. In terms of permeability parameter, 12 wells were determined as the second-class. In terms of specific ion toxicity, 7 wells were found to be the third-class for sodium and only Yeniçiftlik DSİ well was found to be the third-class for boron. A remarkable pollution was not identified in the region, except for nitrate pollution.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSu kirliliğien_US
dc.subjectSınıflandırmaen_US
dc.subjectKuyu suyuen_US
dc.subjectWater pollutionen_US
dc.subjectClassificationen_US
dc.subjectWell wateren_US
dc.titleSulama Suyu Kalitesi Açısından Çanakkale–Biga Ovası Yeraltı Sularının Durumuen_US
dc.title.alternativeIrrigation Water Quality for Groundwater of Çanakkale-Biga Plainen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-6521-5481en_US
dc.authorid0000-0003-0872-2529en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüen_US
dc.institutionauthorTaş, İsmailen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record