Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDardeniz, Alper
dc.contributor.authorPekmezci, Ahmet Faruk
dc.date.accessioned2021-03-29T10:23:57Z
dc.date.available2021-03-29T10:23:57Z
dc.date.issued2020-12-29
dc.identifier.citationPekmezci, A., Dardeniz, A. (2020). Yalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Ben Düşme Döneminden İtibaren Yapılan Farklı Düzeylerdeki Sulama Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine Etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 8 (2), 409-417.en_US
dc.identifier.issn2147-8384
dc.identifier.issn2564-6826
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.33202/comuagri.690822
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3064
dc.descriptionDardeniz, Alper ; Pekmezci, Ahmet Faruk, (Çanakkale Onsekiz Amrt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü)en_US
dc.description.abstractBu araştırma, ‘ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi’nde yer alan ‘Sofralık Üzüm Çeşitleri Uygulama ve Araştırma Bağı’ndaki ‘Yalova Çekirdeksizi’ üzüm çeşidi üzerinde, 2016 ve 2017 yılları arasında yürütülmüştür. Araştırmada, ben düşme döneminden itibaren 4 hafta süresince yapılan farklı düzeylerdeki (0,0 L/omca (kontrol), 1,5 L/omca, 3,0 L/omca ve 6,0 L/omca) sulama konularının çeşidin üzüm verim ve kalitesi üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bunun için her bir konuda 10’ar adet omca belirlenerek, omcalara 4 hafta boyunca sızdırma sulama yöntemiyle sulama suyu uygulanmıştır. Ortalama verim 3,0 L/omca ve 6,0 L/omca sulama suyu konularında rakamsal bir artış göstermiş olsa da, bu farklılık önemli bulunmamıştır. En geniş salkımlar sırasıyla 1,5 L/omca (9,18 cm) ve 6,0 L/omca (9,17 cm) sulama konularından, en dar salkımlar 0,0 L/omca (kontrol) (8,18 cm) konusundan elde edilirken, 3,0 L/omca sulama konusu ara grubu oluşturmuştur. En yüksek ortalama salkım ağırlığı değeri 6,0 L/omca (209,5 g) sulama konusundan elde edilirken, en düşük ortalama salkım ağırlığı değeri 0,0 L/omca (kontrol)’da (144,7 g) belirlenmiş, 1,5 L/omca ve 3,0 L/omca konuları ara grubu oluşturmuştur. En yüksek tane ağırlığı değeri de yine 3,09 g ile 6,0 L/omca sulama konusundan alınırken, en düşük tane ağırlığı değeri sırasıyla 0,0 L/omca (kontrol) (2,58 g) ve 1,5 L/omca (2,59 g) konularında saptanmıştır. Sulama miktarı arttırıldıkça %SÇKM, pH ve olgunluk indisi (%SÇKM/%asitlik) azalırken, %asitlik artış göstermiştir. En yüksek %SÇKM sırasıyla 0,0 L/omca (kontrol) (%21,91) ve 1,5 L/omca (%21,47) konularından alınırken, en düşük %SÇKM 6,0 L/omca (%19,52) uygulamasından elde edilmiştir. En yüksek olgunluk indisi değerine sahip üzümler 0,0 L/omca (kontrol) (38,27) ve 1,5 L/omca (37,80) sulama konularından alınırken, sırayla 3,0 L/omca (32,43) ve 6,0 L/omca (30,61) konuları en düşük olgunluk indisini oluşturmuştur. Haftalık periyotlarda (4 defa) verilen farklı düzeylerdeki sulamalarda, sulama miktarı arttırıldıkça %yaprak bağıl su içeriğinin yükseldiği belirlenmiştiren_US
dc.description.abstractThis research was carried out between 2016 and 2017 on the ‘Yalova Seedless ’grape cultivar grown in Table Grape Varieties Application and Research Vineyard in the Plant Production Research and Application Unit of COMU Dardanos Campus, Faculty of Agriculture. In this study, it was aimed to determine the effects of irrigation at different levels (0.0 L vinestock-1 (control), 1.5 L vinestock-1 , 3.0 L vinestock-1 and 6.0 L vinestock1 ) on grape yield and quality of the cultivars for 4 weeks starting from the veraison period. For this purpose, 10 vinestock were determined in each subject and irrigation was applied to the vinestock with leak irrigation method for 4 weeks. Although average yield showed a numerical increase in 3.0 L vinestock-1 and 6.0 L vinestock-1 irrigation water issues, this difference was not significant. The widest clusters were obtained from the 1.5 L vinestock-1 (9.18 cm) and 6.0 L vinestock-1 (9.17 cm) irrigation subjects, and the narrowest clusters from the 0.0 L vinestock-1 (control) (8.18 cm) subject, while the 3.0 L vinestock-1 irrigation group formed the intermediate group. The highest average cluster weight value is 6.0 L vinestock-1 (209.5 g), while the lowest average cluster weight value is determined at 0.0 L vinestock-1 (control) (144.7 g), 1.5 L vinestock-1 and 3.0 L vinestock-1 formed the intermediate group. The highest berry weight values were taken from 3.09 g and 6.0 L vinestock-1 irrigation, while the lowest berry weight value was 0.0 L vinestock-1 (control) (2.58 g) and 1.5 L vinestock-1 respectively (2.59 g). As the irrigation level was increased, soluble solid content (SSC) (%), pH and maturity index (%SSC %acidity-1 ) decreased while %acidity increased. The highest SSC was obtained from 0.0 L vinestock-1 (control) (21.91%) and 1.5 L vinestock-1 (21.47%), while the lowest SSC was 6.0 L vinestock-1 (19.52%). Grapes with the highest ripeness index value were taken from 0.0 L vinestock-1 (control) (38.27) and 1.5 L vinestock-1 (37.80) irrigation subjects, respectively 3.0 L vinestock-1 (32.43) and 6.0 L vinestock-1 (30.61) subjects had the lowest maturity index. It was determined that the %relative water content of the leaves increased as the amount of irrigation increased in different levels of irrigation given in weekly periods (4 times).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVitis vinifera L.en_US
dc.subjectYalova çekirdeksizien_US
dc.subjectSulamaen_US
dc.subjectÜzüm verimien_US
dc.subjectÜzüm kalitesien_US
dc.subjectVitis vinifera L.en_US
dc.subjectYalova çekirdeksizien_US
dc.subjectIrrigationen_US
dc.subjectGrape yielden_US
dc.subjectGrape qualityen_US
dc.titleYalova Çekirdeksizi Üzüm Çeşidinde Ben Düşme Döneminden İtibaren Yapılan Farklı Düzeylerdeki Sulama Uygulamalarının Üzüm Verim ve Kalitesi Üzerine Etkilerien_US
dc.title.alternativeEffects of Irrigation Practices Applied After Veraison on Yield, Quality and Stomatal Characteristics in the Yalova Cekirdeksizi Grape Cultivaren_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-3480-6620en_US
dc.authorid0000-0002-7707-8653en_US
dc.relation.ispartofÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümüen_US
dc.institutionauthorDardeniz, Alperen_US
dc.institutionauthorPekmezci, Ahmet Faruken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record