Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAkyol, İbrahim Tanju
dc.contributor.authorKara, Mustafa
dc.date.accessioned2021-03-04T12:32:15Z
dc.date.available2021-03-04T12:32:15Z
dc.date.issued2019-03-13
dc.identifier.citationAkyol, İ., Kara, M. (2019). Hizmet Ölçeği Artışı ve Kalite Algısı İlişkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 17 (33), 137-164.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.issn2147-9771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3036
dc.descriptionAkyol, İbrahim Tanju, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü) ; Kara, Mustafa, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü)en_US
dc.description.abstract1950’li yıllardan itibaren başlayan kırdan kente göç sürecinde kentlerin nüfusu hızla artmış, yerel yönetimler ise kentli nüfusa hizmet sunmada yetersiz kalmışlardır. Bu noktada, 1982 Anayasası’nın 127. maddesine istinaden 1984 tarih ve 3030 sayılı Kanunla İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kurulmasıyla büyükşehir yönetim sistemine geçilmiştir. Büyükşehir sayısı ihtiyaca binaen artırılarak 2000’de 16’ya 2013’te ise 30’a ulaşmıştır Aynı zamanda, büyükşehir sisteminin 2004’te 5216 ve 2012’de de 6360 sayılı kanunlarla yeniden düzenlenmesi gerekmiştir. Tüm bu düzenlemelerin gayesinin büyükşehirlerde yaşayan nüfusa daha kaliteli hizmet götürmek olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, araştırmada 6360 sayılı Kanunla büyükşehirlerde belediye sınırının il mülki sınırına genişletilmesinin ya da hizmet ölçeğindeki artışın yerel halkın hizmet kalitesi algısı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Araştırmanın amacı, büyükşehirlerde hizmet ölçeğinin genişletilmesinin yerel halkın hizmet kalitesi algısını nasıl etkilediğinin ortaya konmasıdır. Türkiye’de 6360 sayılı Kanun kapsamında büyükşehre dönüştürülen on dört il büyükşehir belediyesi araştırma evrenini oluştururken, zaman ve maliyet kısıtları nedeniyle araştırma Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’yle sınırlandırılmıştır. Araştırma tarama araştırması şeklinde tasarlanmış, araştırmacılar tarafından geliştirilen anket yoluyla veriler toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 20.0 istatistik paket programıyla yapılmıştır. Sonuçta, hizmet ölçeğinin genişletilmesinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi örneğinde yerel halkın hizmet kalitesi algısını olumlu yönde etkilediği görülmüştüren_US
dc.description.abstractBeginning in the 1950s, population of cities has increased rapidly during the process of migration from rural to urban. However, local govenments have failed to provide services to urban people. At this point, with the foundation of Istanbul, Ankara and Izmir Metropolitan Municipalities by adoption of Law No. 3030 dated 1984, referring article 127 of the 1982 Constitution, metropolitan administration system has been established. Due to the needs, number of metropolitan municipalities has been increased and reached to 16 in 2000 and 30 in 2013 At the same time, the metropolitan system has reorganized by the Law No. 5216 in 2004 and Law No. 6360 in 2012. It can be said that the aim of all these regulations is to provide a quality service to people who are residing in metropolises. In this context, the effect of the expantion of municipal boundaries to a size of provincial boundaries by Law No. 6360 or the increase in the scale of services on the service quality perceptions of local people is examined in the research. The aim of this research is to show how the expansion of the scale of services in metropolises affects the service quality perceptions of local people. In Turkey, fourteen provinces transformed into metropolitan municipalities within the scope of Law No. 6360. Due to the time and cost constraints, the research field is limited to Balıkesir Metropolitan Municipality. The research was designed as a screening research and data was collected through a survey developed by the researchers. The analysis of the data was made using SPSS 20.0 statistical package program. In conclusion, the research revealed that widening the scale of services in the Balıkesir Metropolitan Municipality example have effected the service quality perceptions of the local people in a postive way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHizmet ölçeğien_US
dc.subjectHizmet kalitesien_US
dc.subjectBüyükşehiren_US
dc.subjectYerel yönetimen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectScale of servicesen_US
dc.subjectService qualityen_US
dc.subjectMetropolisen_US
dc.subjectLocal governmenten_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.titleHizmet Ölçeği Artışı ve Kalite Algısı İlişkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneğien_US
dc.title.alternativeThe relation Between Increase in the Scale of Services and Quality Perceptions: The case of Balıkesir Metropolitan Municipalityen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-9680-4155en_US
dc.authorid0000-0002-2012-4815en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.institutionauthorAkyol, İbrahim Tanjuen_US
dc.institutionauthorKara, Mustafaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record