Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKutlu, Salih Ziya
dc.contributor.authorGörün, Mustafa
dc.date.accessioned2021-03-03T09:14:49Z
dc.date.available2021-03-03T09:14:49Z
dc.date.issued2018-11-29
dc.identifier.citationKutlu, S., Görün, M. (2018). Kalkınma Ajanslarının Yerelde Merkezileşme Bağlamında İncelenmesi : Batı Akdeniz, Doğu Anadolu, Fırat ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları Örneği. Yönetim Bilimleri Dergisi, 16 (32), 67-90.en_US
dc.identifier.issn1304-5318
dc.identifier.issn2147-9771
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/3034
dc.descriptionKutlu, Salih Ziya, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı) ; Görün, Mustafa, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Ana Bilim Dalı)en_US
dc.description.abstractKalkınma ajansları bölgesel kalkınmadan sorumlu yeni kurumlar olarak aşağıdan-yukarıya bir anlayışı benimsemektedir. Dolayısıyla merkezileşme yerine yerelleşmeyi desteklemektedir. Çalışmanın amacı, merkeziyetçi geleneğe sahip olan Türkiye’de, yeni bir yönetim anlayışın temsilcisi olan kalkınma ajanslarının, merkez-yerel ikileminde hangi yönde hareket ettiğini belirlemektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırma deseni olarak örnek olay incelemesi seçilmiş ve örneklem olarak Batı Akdeniz, Doğu Anadolu, Fırat ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları belirlenmiştir. Araştırma verilerinin elde edilmesinde ise doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla, örneklem olarak belirlenen kalkınma ajanslarının faaliyet raporları incelenmiştir. Ajansların faaliyet raporları, ajanslara ilişkin kanuni düzenlemelerin incelenmesiyle oluşturulan tema-alt tema sistemiyle kodlanmış ve kodlama neticesinde elde veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, “Türkiye’de kurulan kalkınma ajanslarında merkezi aktörlerin belirleyiciliği, yerel aktörlere göre daha fazladır” önermesi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda, ajans kararlarında merkezin belirleyiciliğinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ajansların daha etkin çalışabilmesi için merkezin belirleyiciliğinin azaltılıp yerel aktörlerin aktif hale getirilmesi gerekmektediren_US
dc.description.abstractDevelopment agencies, as being the new institutions responsible from the regional development internalise a bottom-up approach. Therefore, they assist indigenisation instead of centralisation. The purpose of the study is to identify the action tendencies of development agencies which are representatives of new governmental conception in Turkey which has a traditional centralized-government. Qualitative data collection methods were employed in the study. Case study was used as a research design and development agencies of West Mediterranean, East Anatolia, Fırat and South Marmara were chosen as the samples of the study. Document rewiew method were used for activity reports abtaing. For this purpose, the activity reports of these agencies were examined. The activity reports of these agencies are coded with the categories and sub categories that are formed by detailed analysis of legal regulations about development agencies and then the obtained data were analysed. The results of the analysis were compared with the proposition of “The effect of the centralised actors is more than the local actors in developmental agencies established in Turkey”. As the result of this comparison it is seen that centralised actors has a higher level of determination for the decisions of the agencies. It is a fact that the determination level of the centralised actors must be lowered and the local actors must be activated for actively working agencies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkezileşmeen_US
dc.subjectYerelleşmeen_US
dc.subjectBölgeen_US
dc.subjectKalkınma Ajansıen_US
dc.subjectBatı Akdeniz Kalkınma Ajansıen_US
dc.subjectDoğu Anadolu Kalkınma Ajansıen_US
dc.subjectFırat Kalkınma Ajansıen_US
dc.subjectGüney Marmara Kalkınma Ajansıen_US
dc.subjectCentralisationen_US
dc.subjectDecentralizationen_US
dc.subjectRegionen_US
dc.subjectDevelopment Agencyen_US
dc.subjectWest Mediterranean Development Agencyen_US
dc.subjectEast Anatolia Development Agencyen_US
dc.subjectFırat Development Agencyen_US
dc.subjectSouth Marmara Development Agencyen_US
dc.titleKalkınma Ajanslarının Yerelde Merkezileşme Bağlamında İncelenmesi : Batı Akdeniz, Doğu Anadolu, Fırat ve Güney Marmara Kalkınma Ajansları Örneğien_US
dc.title.alternativeAnalysis of Development Agencies With in the Context of Centralisation in Local: The case of West Mediterranean, East anatolia, Firat and South Marmara Development Agenciesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-0450-5757en_US
dc.authorid0000-0001-9732-6979en_US
dc.relation.ispartofYönetim Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümüen_US
dc.institutionauthorKutlu, Salih Ziyaen_US
dc.institutionauthorGörün, Mustafaen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record