Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErden Ayhün, Sena
dc.contributor.authorCelep, Osman
dc.date.accessioned2020-11-23T08:09:48Z
dc.date.available2020-11-23T08:09:48Z
dc.date.issued2019-12-31
dc.identifier.citationErden Ayhün, S., Celep, O. (2019). Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik Tarzlarının Sosyal Sermaye ve Lider-Üye Etkileşimine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14 (2), 133-152.en_US
dc.identifier.issn1304-9496
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2853
dc.descriptionErden Ayhün, Sena, (Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü) ; Celep, Osman, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi)en_US
dc.description.abstractGünümüzde hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde lider vasıflı çalışanların istihdam edilmesi, işletmelerin başarısında önem teşkil etmektedir. Hizmet sektöründe kişilerarası iletişimin daha yoğun yaşanması nedeniyle sosyal sermaye ve lider-üye etkileşimi kavramları önem teşkil etmektedir. Hizmet sektörünün ülkemizdeki en önemli temsilcisi turizm sektörüdür. Turizm sektöründeki dönüşümsel ve etkileşimsel liderlik tarzları sosyal sermaye ve lider-üye ilişkisini etkileyebilecektir. Yazında örgüt içerisindeki sosyal sermaye ve lider-üye etkileşimi düzeyinin artmasında ya da azalmasında liderlik türlerinin etkili olduğu açıklanmaktadır. Bu araştırma, Ege bölgesinde turizm sektöründe faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı 22 otelin toplam 550 orta, üst düzey yönetici ve çalışanlarıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı; yöneticilerin kendi görevlerini yerine getirdikleri süreçte sahip oldukları etkileşimsel ve dönüşümsel liderlik tarzlarıyla, lider-üye etkileşimi ve sosyal sermaye arasında bir ilişki olup olmadığını belirleyebilmektir. Araştırmada dönüşümsel liderlik algılaması ile sosyal sermaye düzeyi arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Araştırmada etkileşimsel liderlik algılamasının yapısal sosyal sermayeyi azaltacağı bulgusuna ulaşılmıştır. Buna ilaveten araştırma bulguları; yapısal ve ilişkisel sosyal sermaye artarken vefaya, katkıya, saygıya ve etkiye dayalı lider-üye etkileşiminin artacağını belirlemiştiren_US
dc.description.abstractNowadays, the recruitment of qualified employees in different enterprises is important for the success of these enterprises. Social capital and leader-member interaction concepts are important due to the intense interpersonal communication in the service sector. The most important representative of the service sector in our country is the tourism sector. Transformational and transactional leadership styles in the tourism sector may affect social capital and leader-member relationship. In the literature, it is explained that leadership types are effective in increasing or decreasing the level of social capital and leader-member interaction within the organization. This research was conducted with 550 middle, senior managers and employees of 22 with 4 and 5 star hotels operating in tourism sector in Aegean region. Purpose of the research; to determine whether there is a relationship between the transactional and transformational leadership styles that managers have in the process of performing their duties and the leader-member interaction and social capital. In the research, it was determined that there is a significant and positive relationship between transformational leadership perception and social capital level. In the research, it was concluded that the perception of transactional leadership would decrease the structural social capital. In addition, the research findings; while structural and relational social capital increased, leader-member interaction based on loyalty, contribution, respect and influence would increaseen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEtkileşimsel liderliken_US
dc.subjectDönüşümsel liderliken_US
dc.subjectSosyal sermayeen_US
dc.subjectLider-üye etkileşimien_US
dc.subjectTransactional leadershipen_US
dc.subjectTransformational leadershipen_US
dc.subjectSocial capitalen_US
dc.subjectLeader-member interactionen_US
dc.titleDönüşümsel ve Etkileşimsel Liderlik Tarzlarının Sosyal Sermaye ve Lider-Üye Etkileşimine Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Transformational and Transactional Leadership Styles on Social Capital and Leader-Member Interaction: A Research in Hotel Businessesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0142-1344en_US
dc.authorid0000-0000-0000-0000en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümüen_US
dc.institutionauthorErden Ayhün, Senaen_US
dc.institutionauthorCelep, Osmanen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record