Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorTemel, Kemal
dc.contributor.authorYelkikalan, Nazan
dc.contributor.authorÖzcan, Sedef
dc.date.accessioned2020-10-27T10:59:54Z
dc.date.available2020-10-27T10:59:54Z
dc.date.issued2019-07-04
dc.identifier.citationTemel, K. (2019). Endüstri 4.0 Farkındalığının Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 14 (1), 31-44.en_US
dc.identifier.issn1306-8946
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2830
dc.descriptionTemel, Kemal, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü) ; Yelkikalan, Nazan, (Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü) ; Özcan, Sedef (en_US
dc.description.abstractEndüstri 4.0 kavramı son sanayi devrimi olarak kabul edilen, teknolojik sistemlerle yeni üretim modelleri geliştirmekle beraber hem toplumlar hem de bireyler üzerinde etkili olmaktadır. Bu durum küreselleşen dünyada değişimin daha hızlı ve etkili olacağının habercisi niteliğindedir. Eğitim süreçlerinin ve geleneksel öğrenme metotlarının hızla değişeceği beklenmektedir. Çalışma üniversite öğrencilerinin Endüstri 4.0 algıları ve bakış açılarını belirlemeye yönelik yapılmıştır. Çalışma kapsamında iktisadi ve idari bilimler fakültesi (İ.İ.B.F.) ile sosyal bilimler meslek yüksekokulunda eğitim gören toplam 1.062 öğrenciye 15 ifade ve 4 boyuttan oluşan Teknoloji Kabul Modeli anketi uygulanmıştır. Veriler, fakülte ve meslek yüksekokulda eğitim gören öğrencilerin arasında algı farkı açısından değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma sonuçlarına göre demografik özellikler tanımlayıcı istatistik ile değerlendirilmiş, ölçeğe yönelik faktör analizi uygulanmıştır. Farklılıkların tespiti için t-testi, ANOVA testi uygulanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda elde edilen bulgular ve bu bulgular ile ilgili yorumlamalara çalışmada yer verilmiştir.en_US
dc.description.abstractIndustry 4.0, which is regarded as the last industrial revolution, develops new production models with technological systems and has an effect on both societies and individuals.This situation is a sign that change will be faster and more effective in the globalized world.It is expected that educational processes and traditional learning methods will change rapidly. The study was conducted to determine the perceptions and perspectives of university students on industry 4.0. Within the scope of the study, Technology Acceptance Model questionnaire consisting of 15 expressions and 4 dimensions was applied to 1.062 students studying in the Faculty of Economics and Administrative Sciences (İ.İ.B.F.) and Social Sciences Vocational School.The data were evaluated in terms of the difference in perception between the students studying in faculties and vocational school. According to the results of the study, demographic characteristics were evaluated with descriptive statistics and factor analysis was applied to the scale.In order to determine the differences, t-test, ANOVA test was applied. The results of the analyzes and the interpretations related to these findings are included in the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEndüstri 4.0en_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectSanayi dönemlerien_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectJEL Kodları: M15, O33, 123en_US
dc.subjectIndustry 4.0en_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectIndustrial revolutionsen_US
dc.subjectJEL Codes: M15, O33, 123en_US
dc.titleEndüstri 4.0 Farkındalığının Belirlenmesi: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Örneğien_US
dc.title.alternativeDetermination of the Industrial Awareness: The Case of Çanakkale Onsekiz Mart Universityen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0001-8011-2923en_US
dc.authorid0000-0002-3321-0237en_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümüen_US
dc.institutionauthorTemel, Kemalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record