Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇetintaş, Hakan
dc.contributor.authorBicil, İbrahim Murat
dc.contributor.authorTürköz, Kumru
dc.date.accessioned2020-10-05T13:28:17Z
dc.date.available2020-10-05T13:28:17Z
dc.date.issued2018-12-30
dc.identifier.citationÇeti̇ntaş, H., Bi̇ci̇l, İ., Türköz, K. (2018). Türki̇ye’de Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k İle İşsi̇zli̇k Arasindaki̇ Nedenselli̇k İlişkisi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13 (2), 124-134.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2808
dc.descriptionÇetintaş, Hakan, (Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü) / Bicil, İbrahim Murat ; Türköz, Kumru, (Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü)en_US
dc.description.abstractEkonomilerde yeni ticari işletmelerin faaliyete geçmesi ekonomik aktivite düzeyi üzerinde etkili olmaktadır. Girişimcilik faaliyetleri sonucunda oluşan yeni pazarlar hem toplam çıktıyı artırmakta hem de işgücüne yönelik talebi artırmaktadır. Böylelikle bu faaliyetler yeni istihdam alanları yaratarak işsizlik sorununun çözümünde bir alternatif olabilmektedir. Bu amaçla çalışmada Türkiye’deki girişimcilik faaliyetleri ile işsizlik oranı arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. 2010-2017 dönemine ait aylık zaman serilerinin kullanıldığı çalışmada temel değişken olarak ele alınan işsizlik oranı yanında, sanayi üretim endeksi ve ticari krediler gibi kontrol değişkenlerine de yer verilmiştir. Girişimcilik faaliyetleri olarak söz konusu dönemde açılan yeni şirket sayısı ele alınmıştır. İşsizlik oranı, sanayi üretim endeksi, ticari krediler ve yeni açılan işyeri sayısı değişkenlerine ilişkin aylık zaman serileri arasındaki nedensellik ilişkisi Toda-Yamamoto nedensellik analizi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgular; işsizlik oranı ve sanayi üretim endeksinden yeni açılan şirket sayısına doğru tek yönlü bir nedensellik, ticari krediler ile yeni açılan şirket sayısı arasında ise çift yönlü bir nedensellik ilişkisi olduğunu göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn economies, the starting of new commercial enterprises has an impact on economic activity. New markets emerging as a result of entrepreneurial activities increase both total output and labour demand. in this study, the factors that are effective in the establishment of newly opened commercial enterprises are investigated. Thus, these activities can be an alternative to the problem of unemployment by creating new employment areas. This study is aimed to investigate the causal relationship between entrepreneurial activity and unemployment rate in Turkey. Other than to the unemployment rate, which is considered as the main variable in the study of the monthly time series for the period 2010-2017, control variables such as industrial production index and commercial loans are also included. Entrepreneurial activities are represented by number of new established businesses. The causality relationship between the monthly time series for the variables of unemployment rate, industrial production index, commercial loans and number of new established businesses is tested by Toda-Yamamoto causality analysis. Empirical results show that there is an unidirectional causality from unemployment rate and industrial production index to number of new established businesses, there is a bidirectional causality between the number of new established businesses and total commercial loans.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGirişimciliken_US
dc.subjectİşsizliken_US
dc.subjectToda-Yamamoto Nedensellik Analizien_US
dc.subjectEntrepreneurshipen_US
dc.subjectUnemploymenten_US
dc.subjectToda-Yamamoto Causality Testen_US
dc.titleTürki̇ye’de Gi̇ri̇şi̇mci̇li̇k İle İşsi̇zli̇k Arasindaki̇ Nedenselli̇k İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Entrepreneurship and Unemployement in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-2437-992Xen_US
dc.authorid0000-0003-4684-5626en_US
dc.authorid0000-0002-0640-4212en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.department[Belirlenecek]en_US
dc.institutionauthor. . .en_US
dc.relation.publicationcategory. . .en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record