Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorErden Ayhün, Sena
dc.contributor.authorÇavuşgil Köse, Bilge
dc.date.accessioned2020-09-23T12:48:41Z
dc.date.available2020-09-23T12:48:41Z
dc.date.issued2018-06-30
dc.identifier.citationErden Ayhün, S., Çavuşgi̇l Köse, B. (2018). Kurumsal Yönetişim Uygulamalarının Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinde Bir Araştırma. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 13(1) , 93-109.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2790
dc.descriptionErden Ayhün, Sena, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü) / Çavuşgil Köse, Bilge, (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ezine Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü)en_US
dc.description.abstractÇalışmada Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizm sektörü ele alınmış ve Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören turizm şirketleri incelenmiştir. Araştırmanın amacı; turizm sektöründe faaliyette bulunan ve BİST’te işlem gören halka açık A.Ş.’lerin kurumsal yönetişim uygulamalarını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ilkelerinden yararlanılarak pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, menfaat sahipleri ve yönetim kurulu alt boyutlarında değerlendirmektir. Çalışmadaki veriler turizm şirketlerinin kamuyu aydınlatma platformu, kendi internet sitelerinde bulunan faaliyet raporları, kurumsal yönetim uyum raporları ile web sayfaları incelenerek elde edilmiş ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmada turizm sektöründe faaliyette bulunan şirketler, holding statüsünde olanlar ile holding statüsünde olmayanlar şeklinde karşılaştırmalı olarak incelenmiş ve daha sonra söz konusu şirketlerin kurumsal yönetişim uygulamaları arasındaki farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular; holding statülü turizm şirketlerinin kurumsal yönetişim uygulamalarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ile yönetim kurulu alt boyutlarında daha güçlü, pay sahipleri ile menfaat sahipleri alt boyutunda daha yetersiz olduğunu göstermektedir. Araştırmada holding statülü olmayan turizm şirketlerinin kurumsal yönetişim uygulamalarının kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alt boyutunda daha güçlü, diğer tüm boyutlarda ise daha yetersiz olduğu görülmüştür. Araştırma bulguları; menfaat sahipleri ile yönetim kurulu boyutlarına holding statülü şirketlerin, holding statülü olmayan şirketlere göre daha fazla önem verdiğini göstermektedir.en_US
dc.description.abstractIn the study, the tourism sector that is the leading sector of Turkish economy was discussed and tourism companies that are traded in Borsa Istanbul were examined. Corporate governance practices of enterprises operating in the tourism sector were assessed in terms of shareholders, stakeholders, board of directors, public disclosure and transparency sub-dimensions by considering the CMB principles in the study. The data in the study were obtained by analyzing the tourism companies’ activity reports available in the public disclosure platform and the company websites; corporate governance compliance reports and the articles of associations and the data were subject to content analysis. In the study, the companies operating in the tourism sector were examined comparatively as those having the status of holding company and those not having the status of holding company and then the differences between the corporate governance practices of the said companies were identified. Research findings show that; corporate governance practices of holding tourism companies are stronger in the sub-dimensions of the board of directors and public disclosure and transparency, but inadequate in the sub-dimension of shareholders and stakeholders. In the survey, it was found that corporate governance practices of non-holding tourism companies are stronger in public disclosure and transparency sub-dimension of the corporate governance practices and inadequate in all other dimensions. Research findings show that; holding companies pay more attention to stakeholders and board of directors sub-dimensions than non holding companies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal yönetişimen_US
dc.subjectStratejik yönetimen_US
dc.subjectTurizm işletmelerien_US
dc.subjectBorsa İstanbulen_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectCorporate governanceen_US
dc.subjectStrategic managementen_US
dc.subjectTourism enterprisesen_US
dc.subjectBorsa Istanbulen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectTurizm sektörüen_US
dc.subjectTourism sectoren_US
dc.subjectTurizm şirketlerien_US
dc.subjectTourism companiesen_US
dc.titleKurumsal Yönetişim Uygulamalarının Analizi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Turizm Şirketlerinde Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeAnalysis of Corporate Governance Practices: A Research on The Tourism Companies Traded in Borsa Istanbulen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0003-0142-1344en_US
dc.authorid0000-0001-8646-4401en_US
dc.relation.ispartofGirişimcilik ve Kalkınma Dergisien_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümüen_US
dc.departmentMeslek Yüksekokulları, Ezine Meslek Yüksekokulu, Pazarlama ve Reklamcılık Bölümüen_US
dc.institutionauthorErden Ayhün, Senaen_US
dc.institutionauthorÇavuşgil Köse, Bilgeen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record