Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorMutlu, Pınar
dc.contributor.authorÇeldir Emre, Jülide
dc.contributor.authorDirican, Nigar
dc.contributor.authorDeniz, Sami
dc.contributor.authorAksoy, Ümit
dc.date.accessioned2020-06-23T13:18:28Z
dc.date.available2020-06-23T13:18:28Z
dc.date.issued2019-03-18
dc.identifier.citationMutlu, P., Çeldir Emre, J., Dirican, N., Deniz, S., Aksoy, Ü. (2019). Hastane Personelinde Meslek Gruplarına Göre Sigara İçme Durumu ve Sigara Bırakma Danışma Hizmetleri İle İlgili Bilgi Düzeyleri. Troia Tıp Dergisi, 1 (1) , 13-19.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/2172
dc.descriptionMutlu, Pınar, (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD) / EMRE Çeldir, Jülide, (Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları) / Dirican, Nigar, ( İzmir Tınaztepe Hastanesi Göğüs Hastalıkları) / Deniz, Sami, (Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları) / Aksoy, Ümit, (Manisa Turgutlu Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları)en_US
dc.description.abstractAMAÇ: Sigara, insanların sağlığını, sosyal ve ekonomik yaşamını etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ülkemizde, ikinci basamak sağlık kuruluşunda, sağlık çalışanları arasında sigara içme prevalansını ele alan az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu yüzden biz de çalışmamızda, İlçe Devlet Hastanemizde farklı meslek gruplarında görev yapan sağlık personelin sigara içimi üzerine etkili faktörleri ayrıntılı olarak incelemek, özellikle çalışma ortamlarının etkisini araştırmak ve sigara bırakma danışma hizmetleri ile ilgili bilgi düzeylerini ortaya koymayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki çalışmamız İlçe Devlet Hastanemizde görev yapan ve çalışmayı kabul eden sağlık personeli ile yapıldı.Araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formları katılımcılara uygulandı. BULGULAR: Çalışmaya 158’i (%37.9) erkek, 259’u (%62.1) kadın toplam 417 kişi katıldı. Sağlık çalışanları arasında sigara içme oranı %32,8’di. Aktif sigara kullanan 137 personelin %74.5’ i sigarayı bırakmayı düşünmüş, %69.3’ ü en az bir kez bırakmayı denemişti. Meslek gruplarına göre sigara içme öyküleri karşılaştırıldığında doktorlarda diğer meslek gruplarına göre sigara içme oranı anlamlı olarak düşüktü. SONUÇ: Sağlık personeline daha etkili, daha profesyonel ve daha teşvik edici yardım programları sunulmalı ve her şekilde yararlanmaları sağlanmalıdır. Toplum için örnek olması beklenilen sağlık personelinin sigara kullanımının azaltılması sigara ile mücadele konusunda atılacak önemli adımlardan birisidir.en_US
dc.description.abstractOBJECTIVE: Smoking is an important public health problem affecting people's health and social and economic life. In our country, there are few studies on the prevalence of smoking among health professionals in a secondary health care facility. Therefore, in our study, we aimed to examine in detail the factors affecting the smoking of healthworkers in different occupational groups in our district state hospital. MATERIALS AND METHODS: Our descriptive and cross-sectional study was performed with healthworkers in our state hospital and accepting the study.The questionnaire forms prepared by the researchers were applied to the participants. RESULTS: A total of 417 people ,158 (37.9%) were male and 259 (62.1%) were female. The rate of smoking among health workers was 32.8%. Of the 137 staff using active cigarettes, 74.5% thought to quit, and 69.3% tried to quit at least once.When smoking stories were compared by occupational groups, the rate of smoking was significantly lower in physicians than in other occupational groups. CONCLUSION: Healthworkers should be provided with more effective, more professional and more encouraging assistance programs and should be provided in every way. Reducing the smoking of healthworkers expected to be an example for the society is an important step in the fight against smoking.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesien_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSigara içimien_US
dc.subjectSağlık personelien_US
dc.subjectAnketen_US
dc.subjectCigarette smokingen_US
dc.subjectHealth personnelen_US
dc.subjectQuestionnairesen_US
dc.subjectAffecting factorsen_US
dc.titleHastane Personelinde Meslek Gruplarına Göre Sigara İçme Durumu ve Sigara Bırakma Danışma Hizmetleri İle İlgili Bilgi Düzeylerien_US
dc.title.alternativeSmoking Status According to Occupational Groups in Hospital Personnel and Level of Information about Smoking Cessation Consultation Servicesen_US
dc.typearticleen_US
dc.authorid0000-0002-7496-0026en_US
dc.authorid0000-0003-3036-9776en_US
dc.authorid0000en_US
dc.authorid0000-0002-8328-295Xen_US
dc.authorid0000en_US
dc.relation.ispartofTroia Tıp Dergisien_US
dc.departmentFakülteler, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.institutionauthorMutlu, Pınaren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record