Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzden, Mehtap
dc.contributor.authorElemen, Bünyamin
dc.date.accessioned2016-01-20T06:43:39Z
dc.date.available2016-01-20T06:43:39Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationElemen, B. (2014). Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans düzeyinde kullandıkları dinleme stratejileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1297
dc.description.abstractTürkçenin temel dil becerilerinden biri olan “dinleme”nin bireylere nasıl kazandırılacağı ve nasıl geliştirilebileceği son yıllarda önem kazanmıştır. Bu alanda yapılan araştırmalar dinleme becerisinin ve dinleme eğitiminin önemini ortaya çıkarmıştır. Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans düzeyinde kullandıkları dinleme stratejileri üzerine yapılan bu çalışmada toplumun kültür yapısıyla beraber; dinleme sürecinde uygulanacak etkinlikler, dinleme becerisini geliştirmeye yönelik stratejiler üzerinde durulmuştur. Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminin yapıldığı kurslarda öğrencilerin karşılaştıkları en büyük güçlüklerden biri dinleme becerisi eğitimidir. Dinleme becerisini geliştirip öğrenimini arttıran öğrenciler olduğu gibi, dinleme becerisini geliştiremeyen ve başarısız olan öğrenciler de vardır. Dil öğrenme becerisinin bir parçası olan dinleme stratejileri bu açıdan çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Balıkesir Üniversitesinde okuyan, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin kullandıkları dinleme stratejilerini öğrenmek amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışması modeli kullanılmıştır. Öğrencilerin kişisel bilgilerini öğrendiğimiz kişisel bilgi formu ve görüşme formu olmak üzere iki farklı veri toplama aracından gelen veriler betimsel olarak analiz edilmiştir. Lisans düzeyindeki 50 öğrenciyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmelerde, Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin kullandıkları dinleme stratejileri belirlenmiştir. Çalışmada yabancı öğrencilerin görüşleri Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıoğlu (2012), Teng (1998), Kavcar vd. (2004), Güneş (2007) ve Kuşcu’nun (2010) ifade ettikleri dinleme süreci sınıflandırmalarının tablosuna göre yorumlanmıştır. Bu tabloya göre öğrencilerin dinleme öncesi, dinleme sırası ve dinleme sonrası stratejileri hakkında görüşleri öğrenilmiş ve Türkçe öğrenimlerinde dinleme eğitimi stratejilerinin hemen hepsini genel olarak kullandıkları, bununla birlikte dinleme sırası ile dinleme sonrası stratejileri daha fazla kullandıkları, dinleme öncesi stratejilerini ise diğer iki stratejiye göre az kullandıkları görülmüştür.en_US
dc.description.abstract"Listening" which is one of the basic language skills of turkish has gained importance in recent years in case how individuals can acquire and how they can improve it. On the work done in this area, such questions like what are listening skills, how they should be training and which methods and strategies will be used in the training have come into prominence. In this study made on views about foreigners’ listening strategies who learn Turkish as a second language are prominent cultural structure of society, , activities to be implemented in the process of listening, listening skills and strategies for the development. In the courses where the Turkish is taught as a second language, the most important hardship they face is the listening skills training. There are students which develop their listening skills as well as improve their education, in contrast there are students which can not develop them, and as a result they fail. In this regard, being a part of language learning skills, the listening strategies form the basis of the study. İn this study there was intended to get the views of foreign students of Balikesir University on listening strategies that they use in learning Turkish. In the study was use the Case Study Model which is one Qualitative Research Methods. The datas were analyzed descriptively taking from two different data collection instruments as personal information form of students that we filled and an interview data from. In the semi-structured interviews, conducted with 50 undergraduate foreign students who learn Turkish as a second language were identified the listening strategies they use. In this study foreign students opinions Demirel (1999), Temur (2010), Melanlıoğlu (2012), Kuşcu (2010), Kavcar others (2004) and comment on Teng’s (1998) express of classification table in listening process. According to this table to find out opinions about students before listening, listening time, after listening strategiesand to view in Turkish learning education of listening strategies was use almost all of them, in addition to this listening time and after listening strategies use more, before listening strategies is according to other two strategies useless.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİkinci dil olarak Türkçe öğretimien_US
dc.subjectDinleme stratejilerien_US
dc.subjectDurum çalışmasıen_US
dc.subjectTeaching Turkish as a second languageen_US
dc.subjectListening strategiesen_US
dc.subjectCase studyen_US
dc.titleTürkçeyi ikinci dil olarak öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin lisans düzeyinde kullandıkları dinleme stratejilerien_US
dc.title.alternativeTurkısh as a second language learning foreign students graduate level in listening strategies useden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorElemen, Bünyaminen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record