Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorYağmur Şahin, Esin
dc.contributor.authorİbili, Zafer
dc.date.accessioned2016-01-18T06:34:31Z
dc.date.available2016-01-18T06:34:31Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationİbili, Z. (2015). Selanik Aristoteles Üniversitesindeki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarının araştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1277
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, Selanik Aristoteles Üniversitesi’nde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen farklı dönelerde öğrenim gören öğrencilerin Türk diline, Türkçe öğrenmeye, Türk insanına, dil öğrenmeye, ebeveynlerinin Türkçe öğrenmelerine karşı tutumlarının içsel ve dışsal motivasyonlarını belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada Selanik Aristoteles Üniversitesinde farklı sosyal seviyelerdeki öğrenim gören öğrencilerin yaş gruplarıyla ve cinsiyetleriyle Türk diline, Türkçe öğrenmeye, Türk insanına, dil öğrenmeye, ebeveynlerinin Türkçe öğrenmelerine karşı tutumu, içsel ve dışsal motivasyonları arasında istatistiksel olarak farklılığın olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada Selanik Aristoteles üniversitesindeki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarını araştırmak amacıyla betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Selanik Aristoteles Üniversitesi Modern Yunan Dilleri Bölümü bünyesinde açılan yabancı dil olarak Türkçe dersini farklı dönemlerde alan üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada 2013-2014-2015 akademik yıllarında Modern Yunan Dilleri Bölümünde yabancı dil olarak Türkçe öğrenmek isteyen 145 öğrencinin tamamına ulaşılmıştır. Araştırmada, Demir (2004) tarafından çeşitli araştırmacıların (Clement vd., 1983; Gardner, 1985; Dörnyei, 1990; 1999; Özek, 2000) çalışmaları etrafında bir araya getirilmiş ve uyarlanmış motivasyon tutum ve içsel-dışsal motivasyon anketi kullanılmıştır. Araştırmanın veri analizi SPSS 20.00 paket programıyla yapılmıştır. Araştırma soruları göz önünde bulundurularak araştırma verilerine tanıtıcı analizler, bağımsız örneklem için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin ölçme aracında yer alan maddelere ne derecede katıldıklarını ortaya koymak amacıyla maddeler "kesinlikle katılıyorum”, “katılıyorum”, "orta düzeyde katılıyorum”, "katılmıyorum” ve "kesinlikle katılmıyorum” biçiminde derecelendirilmiştir. Araştırma sonucunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin Türkçe öğrenmeye yönelik motivasyon düzeylerinin üst düzeyde olduğu anlaşılmıştır. Araştırmada öğrencilerin anne-babalarının ve dışsal motivasyonlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Öğrenciler yabancı dil olarak Türkçeyi, öncelikli olarak ilgi çekici bulmaktadırlar. İlgi çekici oluşunun yanı sıra zevkli, kibar, kulağa hoş gelen, gerekli ve güzel bir dil olarak algılamalarına rağmen, öğrenilmesi zor bir dil olarak da görmektedirler. Yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenen öğrenciler Türk insanının modern, çalışkan, zeki, kültürlü, güvenilir ve barışçıl olduklarını düşünmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen bu öğrencilerin cinsiyetleriyle Türkçeye karşı motivasyonları, Türkçe öğrenmeye, dil öğrenmeye, ebeveyn, Türk insanına karşı tutumları ve içsel, dışsal motivasyonları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Aynı şekilde öğrencilerin yaş gruplarıyla Türkçeye karşı tutumları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Öğrencilerin dışsal motivasyonları ile Türkçeye karşı, Türkçe öğrenmeye karşı, ebeveyn ve Türk insanına karşı tutumları arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the attitudes and intrinsic/extrinsic motivations of learners of Turkish as a Foreign Language (TFL) towards Turkish language, learning Turkish, Turkish people, language learning in Salonika Aristotle University. To that end, it has been tried to reveal the statistical differences between the variables cited as follows Turkish language, learning Turkish, Turkish people, language learning in Salonika Aristotle University. In this research, descriptive survey technique was adopted for exploring the attitudes and motivations of TFL learners. The universe of this research is composed of TFL learners in varied terms in modern Greece language department in Salonika Aristotle University. 145 students were addressed in this research in modern Greece language department in Salonika Aristotle University at 2013-2014-2015 semesters. In this research an intrinsic/extrinsic motivations and attitude questionnaire harmonized and adapted by Demir (2004) in light of many scholars’ studies (Clement vd., 1983; Gardner, 1985; Dörnyei, 1990; 1999; Özek, 2000). The data analysis was carried out by SPSS 20.0. In light of the research questions, mans analysis were run such as descriptive analysis, one-sample t-test, one-way ANOVA, and regression analysis. The items in the questionnaire were ranked as strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree for an exact determination of the power of choosing the items. According to the results, it was revealed that the motivation levels of TFL learners were in a high level towards learning TFL. It was also seen that the extrinsic motivations of parents of TFL learners were in a low level. Students think that learning TFL is amazing as well as enjoyable, polite, harmonic, polyphonic. However, it was revealed that learning Turkish is difficult according to students. TFL learners think that Turkish people are modern, hard-working, wise, cultured, reliable, and peaceful. In this research, it was revealed that there was no meaningful difference between the variables such as attitudes and intrinsic/extrinsic motivations of learners of Turkish as a Foreign Language (TFL) towards Turkish language, learning Turkish, Turkish people. Likewise, it was determined that there was a meaningful difference between age group and attitudes towards Turkish. Finally, it was seen that there was positive way and meaningful relationship between extrinsic motivation and learning TFL; parents and attitudes towards Turkish people.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe öğrenimien_US
dc.subjectSelaniken_US
dc.subjectTürk dilien_US
dc.titleSelanik Aristoteles Üniversitesindeki öğrencilerin yabancı dil olarak Türkçeyi öğrenmeye karşı tutum ve motivasyonlarının araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeAn investigation on the attitude and motivations towards learning Turkish as a foreign language of the Students in Aristoteles University of Thessalonikien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorİbili, Zaferen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record