Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Mehmet Kaan
dc.contributor.authorÇiçekliyurt, Zerrin Tuğçe
dc.date.accessioned2016-01-15T06:38:03Z
dc.date.available2016-01-15T06:38:03Z
dc.date.issued2014
dc.date.submitted2014
dc.identifier.citationÇiçekliyurt, Z. T. (2014). 4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde doğrudan verilecek beceri ve değerlerin kazanılma durumunun değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1267
dc.description.abstractBu araştırmanın genel amacı 4. sınıf sosyal bilgiler dersinde doğrudan verilecek beceri ve değerlerin kazanılma durumunun incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırma genel tarama modelinde bir çalışma olarak düzenlenmiştir. Araştırmanın evrenini Çanakkale ilinde bulunan ilkokulların 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen doğrudan verilecek 8 beceriyi ve doğrudan verilecek 8 değeri ölçen “beceri ve değer ölçeği” kullanılmıştır. Veriler bir ders saati içerisinde, okulun diğer derslerini etkilemeyecek biçimde, sınıf öğretmenleri gözetiminde araştırmacı tarafından toplanmıştır. Araştırma, toplam 397 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Verilerin analizi için SPSS (Statistical Package for the Social Sciences-22) paket programı kullanılmıştır. Verilerin analizinde frekans, yüzde ve bağımsız gruplar için t-testi tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öncelikle beceri ile ilgili verilere bakıldığında “Cinsiyet” değişkenine göre, ‘Bilgiyi Kullanılabilir Biçimlerde Planlama ve Yazma’ ve ‘Karşılaştırma Yapma’ becerilerinde kız öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. “Aile Ekonomik Durumu” değişkenine baktığımızda, ‘Kanıt Tanıma ve Kullanma’, ‘Bilgiyi Kullanılabilir Biçimlerde Planlama ve Yazma’, ‘Mekanı Algılama’ ve ‘Karar Verme’ becerilerinde aile ekonomik durumu iyi olanların lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. “Sınıf Mevcudu” değişkenine göre, ‘Tablo, Diyagram ve Grafik Okuma’ ve ‘Karar Verme’ becerilerinde sınıf mevcudu çok olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. “Sosyal Bilgiler Dersi Başarısı” değişkeninde ise tüm becerilerde ders başarısı iyi olan öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Değer ile ilgili verilere bakıldığında ise dört değişkene göre de anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Araştırma sonucunda diğer araştırmalar için önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe main purpose of this research is the assessment of skills and values to be given directly at the 4th grade social studies. There search has been organized as a study in the general scanning model. The 4th grade students of the elemantary schools who live in Çanakkale forms the universe of there search. In this research a “skills and values scale” has been used to measure the 8 skills to be directly given and 8 valuesto be directly given that has been developed by there searcher as a data collection tool. The data has been collected in one class time span, in a way that does not effect the other lessons, under the class teacher super vision. There search has been conducted on 397 students. For the analysis of the data the package “Statistical Package for the Social Sciences” (SPSS-22) has been used. In the analysis of the data, frequency, percent age and for the independent groups t-test techniques have been utilized. According to the out comes of there search, when we first look at the skills data, according to the ‘gender’ variable, a significant distinctness has been found on be half of female students in the skills of “Planning and Writing Data in Useable Forms” and “Comparison”. When we look at the variable of ‘Economical Status of Family’ a significant distinctness has been found on be half of the students whose economical status of family is better in the skills of ‘Identification and Use of Evidence’, ‘Planning and Writing Data in Useable Forms’ , ‘Space Perception’ and ‘Decision Making’. According to ‘Classroom Size’ variable, a significant distinctness has been found on be half of the students who are in a bigger classroom size, in the skills of ‘Reading Charts, Diagrams and Graphs’ and ‘Decision Making’. And in the ‘Success of Social Studies’ variable, a significant distinctness has been found on be half of the students who have lesson success in all skills. And no significant distinctness has been found according to trevariable dimensions in value data. And in the ‘Success of Social Studies’ variable, a significant distinctness has been found on be half of the students who have lesson success in some values.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal bilimleren_US
dc.subjectSosyal bilgileren_US
dc.subjectBecerien_US
dc.subjectDeğeren_US
dc.subjectSocial sciencesen_US
dc.subjectSocial studiesen_US
dc.subjectSkillsen_US
dc.subjectValuesen_US
dc.title4. sınıf Sosyal Bilgiler dersinde doğrudan verilecek beceri ve değerlerin kazanılma durumunun değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe assessment of skills and values to be given directly at the 4th grade social studiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Ana Bilim Dalıen_US
dc.institutionauthorÇiçekliyurt, Zerrin Tuğçeen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record