Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖrnek, Ali Şahin
dc.contributor.authorAyas, Siyret
dc.date.accessioned2016-01-14T12:39:19Z
dc.date.available2016-01-14T12:39:19Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationAyas, S. (2015). Entellektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışının işletme performansına etkisi: bilişim sektöründe bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1263
dc.description.abstractBu araştırmanın temel amacı işletmelerin sahip olduğu entelektüel sermayeleri ile yenilikçi iş davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkinin işletme performansına yansıyıp yansımadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini İzmir’de faaliyet gösteren X firması oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında hazırlanan anket formu basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen doksan altı kişiye uygulanmıştır. Araştırma ile ilgili veri toplama aracı olarak Nazari (2011) ve arkadaşlarının geliştirdiği ve Şahin (2012)’in uyarladığı “Entelektüel Sermaye”, De Jong ve Den Hartog (2010)’un geliştirdiği “Yenilikçi İş Davranışı” ve Bontis (1998) ve Akdağ (2012)’ın geliştirmiş olduğu “Performans” ölçekleri çalışmamıza uyarlanarak anket formu oluşturulmuştur. Verilerin çözümlenmesi ve analizinin yapılması için SPSS Statistics 21.0 ve Lisrel 8.54 istatistik programlarından yararlanılmıştır. Program sayesinde güvenilirlik derecesi, aritmetik ortalama, standart sapma hesapları yapılmıştır. Ayrıca değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda entelektüel sermaye ile yenilikçi iş davranışı arasında ilişki olduğu görülmüştür. Entelektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışı arasındaki söz konusu ilişkinin ise işletmenin genel performansı üzerinde etkili olduğu yapılan araştırma sonucu saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractMain purpose of this study is to identify the relation between the intellectual capital owned by the businesses and their innovative work behaviours, and to reveal whether that relation reflects on the business performance, or not. The universe of study consists of the company X operating in İzmir. The questionnaire form prepared within the scope of the study was applied to 96 people. Several scales namely, “Intellectual Capital” developed by Nazari et al. (2011) and adapted by Şahin (2012), “Innovative Work Behaviour” developed by De Jong and Den Hartog (2010), and “Performance” developed by Bontis (1998) and Akdağ (2012) were adapted to the research and the questionnaire form was generated. SPSS Statistics 21.0 and Lisrel 8.54 statistic software were utilized for data resolution and analysis. Reliability degrees, arithmetic average and standard deviation were calculated with the software. Additionally, structural equation model was used to identify the relation between the variants. In consequence of the analyses carried out, it was shown that there was a relation between intellectual capital and innovative work behaviour. The fact that such relation between intellectual capital and innovative business behaviour affects the general performance of the business was determined as a result of the research.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEntelektüel sermayeen_US
dc.subjectYenilikçi iş davranışıen_US
dc.subjectİşletme performansıen_US
dc.subjectBilişim sektörüen_US
dc.subjectIntellectual capitalen_US
dc.subjectInnovative work behavioren_US
dc.subjectBusiness performanceen_US
dc.subjectInformation technology sectoren_US
dc.titleEntellektüel sermaye ve yenilikçi iş davranışının işletme performansına etkisi: bilişim sektöründe bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe effect of intellectual capital and innovative work behavior on business performance: a practice in information technology sectoren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorAyas, Siyreten_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record