Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Murat
dc.contributor.authorAkarsu, Ümit
dc.date.accessioned2016-01-12T09:07:11Z
dc.date.available2016-01-12T09:07:11Z
dc.date.issued2015
dc.date.submitted2015
dc.identifier.citationAkarsu, Ü. (2015). 1989 sonrası yaşanan ekonomik krizlerde kayıt dışı ekonomi: Türkiye değerlendirmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkaleen_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12428/1240
dc.description.abstract1970’li yılların başında, gelişmiş ülkelerde dikkat çekmeye baslayan kayıt dışı ekonomi Türkiye’de 1990’lı yıllarda ön plana çıkmıştır. Kayıt dışı ekonomiyi ise ön plana çıkaran birçok (gelir kaybı, adaletsizlik, gibi) gelişme olup, bunlardan birisi de ekonomik krizlerdir. Ekonomik krizlerin yapısı, yaşanılan krizlerde hükümetlerin almış ve uygulamış oldukları yanlış kararlar gibi birçok faktör kayıt dışını etkilerken, kayıt dışı ekonominin de uzun vadede ekonomik krizleri etkileyebileceği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu tezin amacı, yapılan literatür taraması kapsamında kayıt dışı ekonomi ile ekonomik kriz arasındaki bu karşılıklı ilişkiyi ortaya koymak olmuş, bunun içinde ekonomik krizlerde, krizlerin türleri, ülkelerin içinde bulundukları yapısal durumları da dikkate alınarak, kayıt dışı ekonomi incelenmiştir. İ nceleme sonucunda iki sektörlü dinamik genel denge modeline göre 1998 Rusya krizi hariç diğer krizlerde kayıt dışı ekonominin artmadığı, Multiple Indicators Multiple Causes (MIMIC) yöntemine göre Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rusya’da, parasal yönteme göre ise Meksika’da kriz yıllarında kayıt dışı ekonominin arttığı tespit edilmiştir. Türkiye’de ise 1989’dan sonra meydana gelen ekonomik krizlerde bazı yöntemlere göre kayıt dışı ekonominin arttığı (ya da azaldığı) tespit edilmiştir. Bu da bize ekonomik krizlerde kayıt dışı ekonominin bazı hesaplama yöntemlere göre arttığı, her hesaplama yönteminin her krize verdiği tepkinin farklı olduğu sonucunu vermiştir. Bu nedenle çalışmada, gelecekte yaşanılacak olası krizlerde (normal dönemlere ilişkin çözümler de dâhil) kayıt dışı ekonominin önlenmesi adına ne yapılabileceği, nasıl yapılabileceği ve neden yapılması gerektiği ortaya konulmuştur. Ayrıca olağan dönemler içinde kalıcı çözüm önerilerinde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractInformal economy started to draw attention in developed countries in the early 1970's and emerged in Turkey in the 1990's. There are many developments causing informal economy to emerge (like income loss, unfairness); and one is economic crises. Many factors like nature of economic crises and wrong decisions by governments during crises affect informal economy, but it is found informal economy may affect economic crises in the long run. Therefore, this thesis aims to reveal this mutual relationship between informal economy and economic crisis under the literature scan; and hence, informal economy is studied considering types of crises and structure of countries during economic crises. In conclusion, by the two-sector dynamic general equilibrium model, it is found informal economy did not increase during crises other than the Russian crisis in 1998; and by the MIMIC technique, in the USA and Russia, and by the monetary technique, in Mexico, informal economy increased during crisis years. It is found, in Turkey, during the economic crises occurring after 1989, by certain techniques, informal economy increased (or decreased). This provides the result that informal economy increases by certain techniques during economic crises and the reaction of each calculation technique to each crisis is different. Therefore, in the study, things to do to prevent informal economy during possible crises in the future (including solutions for normal periods), and how and why to do them are presented. Furthermore, permanent solution suggestions for normal periods are offered.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rights.uriinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKayıt dışı ekonomien_US
dc.subjectEkonomik krizen_US
dc.subjectMIMICen_US
dc.subjectVergi incelemeleri yöntemien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectInformal economyen_US
dc.subjectEconomic crisisen_US
dc.subjectTax reviews techniqueen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.title1989 sonrası yaşanan ekonomik krizlerde kayıt dışı ekonomi: Türkiye değerlendirmesien_US
dc.title.alternativeThe informal economy after 1989 economic crisis: the case of Turkeyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentEnstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.institutionauthorAkarsu, Ümiten_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record